لینک تلگرام
 لینک تلگرام
 لینک تلگرام
ویتامین ها و مکمل های غذائی

گیاه داروئی بارزد

یکشنبه 22 مرداد‌ماه سال 1391

    منبع : بخش مفردات نرم افزار نسخه خطی قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

تهیه کننده : مهندس سید رحمت الله انصاری

 

(Gal banum    ) بارزد ـ باریجه


        بمعنی بیرزد است و آن صمغی باشد مانند مصطکی و بعربی قِنّه خوانند. دو درم آنرا بآب بنوشند بواسیر را سود دارد. (برهان ) (آنندراج ). تره ای است چون اسپرغم که اطبا بادرونه نویسند و آنرا از ادویه طبی نامند و بادرنجویه نیز گویندش . (اوبهی ). صمغ درختی است در شام . صمغدرخت ماطونیون است . صمغی که پیرزد نیز گویند و حسن لبه . (ناظم الاطباء). لغت فارسی است بعربی قنه و بترکی قاسنی گویند. (از تحفه حکیم مومن ). بریزه . صمغ محلل که در طب بکار است . (دِمزن ). صاحب ذخیره گوید: کمافیطوس ، گفته اند برگ و شاخ درخت بارزد است . (ذخیره خوارزمشاهی ). صمغ گیاه راب یعنی کماه است . (از ذخیره خوارزمشاهی ). بعربی قنه و بیونانی خلبانی و بترکی قاسنی و بهندی بربجا و بلغتی کنده بهروزه نامند و باین نام معروف است . ماهیت آن : صمغ نباتی است ، برگ آن شبیه ببرگ چنار مشابه نبات سکبینج و ساق آن باریکتر از آن و سفید مایل بزردی و شبیه بکندر بهتر از سرخ و زرد آن است و ثقیل الوزن و آنچه به تحقیق پیوسته و دیده شده لبن درختی است عظیم بقدر سرو، که تنه آنرا بتیشه و غیر آن جابجا خراشیده از آن تراوش مینماید و برمی آید و مانند لبن بلسان که دهن بلسان نامند می باشد. در اول سفیدرنگ اندک رقیق ولیکن نه به رقت دهن بلسان و بتدریج منجمد و زردرنگ پس زرد تیره پس سرخ و اندک خشک و صلب مانند کندر میگردد و چون بر آتش گذارند گداخته میگردد و تازه آن زردتر و رقیقتر و کهنه آن دیرتر و غلیظتر میباشد و در بنگاله از کوهستان مورنگ بسیار می آورند و بقیمت ارزان میفروشند... و گفته اند سه نوع میباشد یکی سبک بسیار سفید و خشک و یکی کثیف صلب زرد سنگین و سوم زردرنگ نرم صافی بسیار تندبو و این بهترین همه انواع است . (از مخزن الادویه ص 129). مولف اختیارات بدیعی آرد: قنه است بپارسی بیزد (بیرزد) و بشیرازی پرز خوانند و آن سه نوعست برّی و بحری و جبلی و گویند دونوع است یکی سفید سبک و آن خشک بود و یکی نرم بود وزردرنگ مانند عسل صافی تیزبوی و این نوع بهتر بود وطبیعت آن گرم است در سیم و خشک است در دویم و گویندتر است جهت عرقالنسا و نقرس بغایت مفید بود. مقدار دو درم چون زن بخود برگیرد و در شیب خود نیز بخور کند حیض براند و بچه بیندازد و چون با شراب و مر صافی بیاشامند بچه مرده بیندازد و دفع زهرها بکند خواه مار و خواه عقرب ، و اگر دو درم بآب بیاشامند بواسیر ببرد و چون سه نوبت بیاشامند دیگر هرگز عود نکند البته . رازی گوید محرورمزاج نشاید که استعمال کند و شیخ الرئیس گوید سودمند بود جهت صداع سرد و درد گوش که از سردی بود و ورم آن تحلیل یابد بی اذیتی و جهت جرب چشم نافع بود. رازی گوید محلل ریاح و منبت لحم بود. و شیخ الرئیس گوید مفسد لحم بود و اگر حل کنند بعسل و لعق کنند سده گرده بگشاید و سنگ بریزاند و زائیدن را آسان کند اما مضر بود بسر و مصلح آن آشق است . و جالینوس گوید بدل آن دو وزن آن سکبینج است و اسحاقبن عمران گوید بدل آن بوزن آن سکبینج است و نیم وزن آن جاوشیر است . واللّه اعلم  رجوع به اختیارات بدیعی ، تحفه حکیم مومن ، تذکره داود ضریرانطاکی ، بحر الجواهرو ترجمه فرانسه ابن بیطار ج 1 ص 201 و بیرزد شود

خواص درمانی بارزد

برای دردهای پشت و رحم و برای گوشت تازه اوردن اگر بارزد را در گلاب بر روی آتش خل کرده و غلیظ کنند و بر پارچه ای ابریشمی بمالند و بروی پشت گذارند و صبر کنند تا خود را ول کند برای دردهای پشت مفید است و نیز اگر آن را بر عانه ببندند برای دردهای رحم مفید است و نیز خاصیت گوشت آوری دارد

گیاهان دارویی : بارزد

 

قسمت مورد استفاده : ترشحات صمغی شکل گیاه

خواص درمانی : به تنهایی: ۱٫ مفتّح ۲٫ محلّل ۳٫ ملیّن ۴٫ مدرّ حیض ۴٫ مسقط جنین با عسل: ۱٫مفتّت حصاه ۲٫ مفتّح سدّه گرده ۳٫ تریاق سمومات ۴٫ جاذب ۱٫ جهت عسرالنّفس ۲٫ سرفه کهنه ۳٫ ربو ۴٫ اختناق رحم ۵٫ بواسیر ۶٫ علل بلغمی ۷٫ ضعف معده و جگر ۸٫ اعیاء ۹٫ گذاشتن او بر دندان کرم خورده جهت رفع درد آن ۱۰٫ بخورش جهت اختناق رحم دارای اثرات محرک، خلط آور و vulnerary می باشد. در مطالعات in vitro یک اثر ضد میکروبی دیده شده است. موارد مصرف آن بیشتر به صورت خوراکی در مشکلات هضم و نفخ و به صورت خارجی در درمان زخم ها به کار می رود که البته هیچکدام ثابت شده نیستن

 غباریه . عنب الدب . مردار آغاجی . برگک . بارشین . نام درختی است کوهی که میوه آن را غباریة و عنب الدب گویند. شبیه است به کنار. (برهان ) (آنندراج ). در تحفه حکیم مومن ذیل غابش آرد: بفتح غین و تشدید باء اسم عنب الدب است . و ذیل عنب الدب آرد: به ترکی مردار آغاجی گویند، درخت کوهی است نر و ماده میباشد. نر او بقدر قامتی و شاخهای او بسیار مایل به زمین و چتری و بی خار و برگش مثل برگ انار و مایل به پهنی و نرم و ثمرش بقدر کنار و خوشه دار و مثل کاکنج سرخ و در جوف او چهار پنج عدد دانه کوچک و طعم او با شیرینی قلیلی و تلخی و با لزوجت و قیض و گلش زرد مایل به سبزی و از جنس زعرور است . در آخر اول سرد و خشک و رافع نفث الدم و بیخش مایل به سرخی و بسیار مخفف و جاذب ومحلل اورام است و بیطاران پوست او را در ورم دواب میگذرانند تا چرک آورده به شود و ماده او را برگ درشت تر و شبیه به برگ شمشاد و از آن کوچکتر و غیر چتری و بیخ او عود بری است و سایر اجزای او باسمیت است و در بلاد کرمان و شیراز و لرستان کثرالوجود است و برگک نامند و برگ او مسکر است . بخلاف بیخ آن - انتهی . و در اختیارات بدیعی ذیل غباریة آرد: عنب الدب است و ذیل عنب الدب آرد: درخت کوهی است و آن را غابش خوانند و ثمر وی بمقدار کناری کوچک بود سرخ رنگ و در اندرون وی دانه کوچک چهار و پنج بود و طعم وی قابض بود و ثمروی شیرین بود که اندک تلخی داشته باشد و لزوجت و قبضی نیز و از خشک وی سویق سازند. نافع بود جهت اسهال کهن و گل وی مانند گل حنا سرخ بود اما کوچکتر بود و لون او میان زردی و سبزی بود و ثمر وی نفث دم را نافع بود - انتهی . و در مخزن الادویة ذیل عنب الدب آرد: به ترکی مردار آغاجی و بارشین نیز گویند و درخت آن را غایش (کذا) نامند. درختی است کوهی نر و ماده میباشد نر آن بقدر قامتی و شاخهای آن بسیار و مایل بر زمین و چتری و بیخار و برگ آن مانند برگ انار و مایل به پهنی و نرم و ثمر آن خوشه دارد و بقدر کناری کوچک ومانند کاکنج سرخ و در جوف آن چهار پنج عدد دانه کوچک و طعم آن با اندک شیرینی و تلخی و لزوجت و قبض کمی و گل آن زرد مایل بسبزی شبیه به گل حنا و باریکتر از آن ; و بغدادی نوشته : نوعی از زعرور جبلی است و بیخ آن مایل به سرخی ، طبیعت آن سرد و خشک در اول ... ثمر آن جهت نفث الدم نافع و سویق خشک آن حابس اسهال کهنه و بیخ آن بسیار مجفف و جاذب و محلل اورام و بیطاران پوست آن را بر اورام دواب ضماد مینمایند تا چرک آورده به شود و ماده آن را برگ بزرگتر از نر و شبیه به برگ شمشاد و از آن کوچکتر و غیر چتری و بیخ آن عود بری است و سایر اجزای آن باسمیت و در بلاد کرمان و شیراز کثرالوجود و آن را برگک نامند و برگ آن مسکر است بخلاف بیخ آن - انتهی . و ابن البیطار در مفردات ذیل عنب الدب آرد: قال کتاب الرحلة هو اسم لشجرة جبلیة کثیراً ماتنبت عندالصخور و علیها و تسمیها العجم غابش بالغین المعجمة و الباء بواحدة مفتوحة مشددة قبلهاالف و بعدها شین معجمة، و بالاسم الاول وقعت عند جالینوس فی کتاب المیامن تکون فی منتها متروحة علی قدر القاقه تحیل علی الارض میلا کثیراً و یلصق بعضها علی الحجارة و فیها اعوجاج و غصونها صالسة لشکل غیر مشوکة ورقها رمانی الشکل صغیر مفلطح فی مشابهة ورق الرجلة و ثمرها علی قدرالمتوسط من النبق احمر ملیح الحمة و داخله عجم صغیر اربع او خمس و طعمه قابض و طعم الثمر حلو بیسیر مرارة یخالطه لزوجة و قبض یسیرو ینبت بالاندلس ایضاً بالجبال کاغرناطة و جیان و رندة یوکل غضا و یتخذ من یابسه سویق و نافع من الاسهال المزمن وزهرها فیه مشابهة من زهرالحنی الا انه ادق و لونه مابین الصفرة و الخضرة اذا سقط خلفه الثمر علی الصفة التی و صفناها عناقید تتعلق من معالیق صغار، و هی مما ینبت بجبال رندة بمقربة من عین شبیلة و بجبال غرناطة بمقربة من الکنیسة. قال جالینوس فی المیامن عن اسقلبیادس انه یکون فی نیطش و هو ثمر نبات منخفض شبیه بما یکون بین الشجر و الحشیش و ورقه بورق النبات الذی یقال له قاتل ابیه و یحمل ثمراً مدورا احمر فی طعمه قبض یقع فی الادویة النافعة من نفث الدم - انتهی .

غباریه و خواص آن

یکشنبه 22 مرداد‌ماه سال 1391

منبع : بخش مفردات نرم افزار نسخه خطی قرابادین کبیر عقیلی خراسانی  مهندس سید رحمت الله انصاری

غباریه . عنب الدب . مردار آغاجی . برگک . بارشین . نام درختی است کوهی که میوه آن را غباریة و عنب الدب گویند.


 

 شبیه است به کنار. (برهان ) (آنندراج ). در تحفه حکیم مومن ذیل غابش آرد: بفتح غین و تشدید باء اسم عنب الدب است . و ذیل عنب الدب آرد: به ترکی مردار آغاجی گویند، درخت کوهی است نر و ماده میباشد. نر او بقدر قامتی و شاخهای او بسیار مایل به زمین و چتری و بی خار و برگش مثل برگ انار و مایل به پهنی و نرم و ثمرش بقدر کنار و خوشه دار و مثل کاکنج سرخ و در جوف او چهار پنج عدد دانه کوچک و طعم او با شیرینی قلیلی و تلخی و با لزوجت و قیض و گلش زرد مایل به سبزی و از جنس زعرور است . در آخر اول سرد و خشک و رافع نفث الدم و بیخش مایل به سرخی و بسیار مخفف و جاذب ومحلل اورام است و بیطاران پوست او را در ورم دواب میگذرانند تا چرک آورده به شود و ماده او را برگ درشت تر و شبیه به برگ شمشاد و از آن کوچکتر و غیر چتری و بیخ او عود بری است و سایر اجزای او باسمیت است و در بلاد کرمان و شیراز و لرستان کثرالوجود است و برگک نامند و برگ او مسکر است . بخلاف بیخ آن - انتهی . و در اختیارات بدیعی ذیل غباریة آرد: عنب الدب است و ذیل عنب الدب آرد: درخت کوهی است و آن را غابش خوانند و ثمر وی بمقدار کناری کوچک بود سرخ رنگ و در اندرون وی دانه کوچک چهار و پنج بود و طعم وی قابض بود و ثمروی شیرین بود که اندک تلخی داشته باشد و لزوجت و قبضی نیز و از خشک وی سویق سازند. نافع بود جهت اسهال کهن و گل وی مانند گل حنا سرخ بود اما کوچکتر بود و لون او میان زردی و سبزی بود و ثمر وی نفث دم را نافع بود - انتهی . و در مخزن الادویة ذیل عنب الدب آرد: به ترکی مردار آغاجی و بارشین نیز گویند و درخت آن را غایش (کذا) نامند. درختی است کوهی نر و ماده میباشد نر آن بقدر قامتی و شاخهای آن بسیار و مایل بر زمین و چتری و بیخار و برگ آن مانند برگ انار و مایل به پهنی و نرم و ثمر آن خوشه دارد و بقدر کناری کوچک ومانند کاکنج سرخ و در جوف آن چهار پنج عدد دانه کوچک و طعم آن با اندک شیرینی و تلخی و لزوجت و قبض کمی و گل آن زرد مایل بسبزی شبیه به گل حنا و باریکتر از آن ; و بغدادی نوشته : نوعی از زعرور جبلی است و بیخ آن مایل به سرخی ، طبیعت آن سرد و خشک در اول ... ثمر آن جهت نفث الدم نافع و سویق خشک آن حابس اسهال کهنه و بیخ آن بسیار مجفف و جاذب و محلل اورام و بیطاران پوست آن را بر اورام دواب ضماد مینمایند تا چرک آورده به شود و ماده آن را برگ بزرگتر از نر و شبیه به برگ شمشاد و از آن کوچکتر و غیر چتری و بیخ آن عود بری است و سایر اجزای آن باسمیت و در بلاد کرمان و شیراز کثرالوجود و آن را برگک نامند و برگ آن مسکر است بخلاف بیخ آن - انتهی . و ابن البیطار در مفردات ذیل عنب الدب آرد: قال کتاب الرحلة هو اسم لشجرة جبلیة کثیراً ماتنبت عندالصخور و علیها و تسمیها العجم غابش بالغین المعجمة و الباء بواحدة مفتوحة مشددة قبلهاالف و بعدها شین معجمة، و بالاسم الاول وقعت عند جالینوس فی کتاب المیامن تکون فی منتها متروحة علی قدر القاقه تحیل علی الارض میلا کثیراً و یلصق بعضها علی الحجارة و فیها اعوجاج و غصونها صالسة لشکل غیر مشوکة ورقها رمانی الشکل صغیر مفلطح فی مشابهة ورق الرجلة و ثمرها علی قدرالمتوسط من النبق احمر ملیح الحمة و داخله عجم صغیر اربع او خمس و طعمه قابض و طعم الثمر حلو بیسیر مرارة یخالطه لزوجة و قبض یسیرو ینبت بالاندلس ایضاً بالجبال کاغرناطة و جیان و رندة یوکل غضا و یتخذ من یابسه سویق و نافع من الاسهال المزمن وزهرها فیه مشابهة من زهرالحنی الا انه ادق و لونه مابین الصفرة و الخضرة اذا سقط خلفه الثمر علی الصفة التی و صفناها عناقید تتعلق من معالیق صغار، و هی مما ینبت بجبال رندة بمقربة من عین شبیلة و بجبال غرناطة بمقربة من الکنیسة. قال جالینوس فی المیامن عن اسقلبیادس انه یکون فی نیطش و هو ثمر نبات منخفض شبیه بما یکون بین الشجر و الحشیش و ورقه بورق النبات الذی یقال له قاتل ابیه و یحمل ثمراً مدورا احمر فی طعمه قبض یقع فی الادویة النافعة من نفث الدم - انتهی .

 

بشامه و خواص

یکشنبه 22 مرداد‌ماه سال 1391
 منبع: بخش مفردات نرم افزار نسخه خطی قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

تهیه کننده : مهندس سید رحمت الله انصاری

بشامه درختی است خوشبوی که آن را ذُهل نیز نامند. (منتهی الارب ). درختی خوش بو که از چوب آن مسواک سازند و برگش موی را سیاه کند. (ناظم الاطباء) (آنندراج ). درخت بادیه است .


 بشامه درختی است خوشبوی که آن را ذُهل نیز نامند. (منتهی الارب ). درختی خوش بو که از چوب آن مسواک سازند و برگش موی را سیاه کند. (ناظم الاطباء) (آنندراج )درخت بادیه است .

(نزهةالقلوب ).درخت مسواک . (مهذب الاسماء). کحل السودان . (منتهی الارب ). درختی است با بوی خوش که از شاخه های آن مسواک سازند. (از البیان والتبیین ج 2 ص 45 حاشیه و ج 3 ص 77).و رجوع به تذکره داود ضریر انطاکی ص 78 شود. دانه گیاه قلقل ، اناردانه دشتی . (فرهنگ فارسی معین ). درختی است حجازی و در مصر وعراق نیز میباشد تخم او را بجای حب بلسان استعمال نمایند و ثمردار او بقدر درخت توت سفید و بی ثمر از آن کوچکتر است . برگش مثل صعتر و با رطوبت چسبنده و با شیرینی و گلش زرد، و تخمش شبیه به کمابه و بی مزه و ثمرش مثل خوشه و دراز و دانه های او مایل به زردی و ازبعضی سرخ و از بعضی طولانی مثل حب صنوبر و چون جزوی از آن قطع نمایند از آن آب سفید تراوش کند و بعد از خشک شدن مایل بسرخی گردد و بهترین اجزاء او دمعه او است و مسواک چوب او مقوی و رافع بدبویی دهانست . (از تحفه حکیم مومن ). و رجوع به مفردات ابن بیطار شود.

 

 

گیاهان و میوه ها

یکشنبه 22 مرداد‌ماه سال 1391

منبع : نرم افزار دایره المعارف سلامت با طبیعت مهندس سید رحمت الله انصاری

خواص درمانی بعضی از گیاهان و میوه ها


 اسپند را ضد کرم دانسته‌اند در قولنج‌ها و سیاتیک و در دنبالچه و لگن  و در اثر فشار لگن و Pubis     و آن را خالص کننده ترشحات غلیظ ریه و پاک کننده قفسه سینه و درمان کننده صرع و دفع‌کننده صفرای سوخته (صفرا و سودا) می‌دانند. درد را قطع می‌کند و جریان خون قاعدگی و ادرار را تسریع می‌کند و خاصیت ضدعفونی کننده دارد و خواب‌آور است. مشکلات و پیچیدگی‌های فکری را روشن می‌کند و مقاربت را لذت بخش می‌کند و برای کسانی که بدن و مغزشان به سردی گرائیده است بسیار مفید است.

انگور یکی از بهترین منابع طبیعی گلوکز و فروکتوز است. اخیراً ترکیب دیگری به نام ویتامین P     از آن تهیه می‌شود. این ویتامین در جلوگیری از خونریزیهای ناشی از بیماری قند بسیار موثر است،  تورم وریدی و تصلب شرائین بدن را بخوبی بهبود می‌بخشد، انگور به علت مواد معدنی موجود در آن خاصیتی محرّک، هاضم، آرام‌بخش، اشتهاآور، مبرّد، و مدّر دارد. خون را زیاد و تصفیه می‌کند و ناتوانی عمومی را درمان می‌بخشد.

یک رژیم انگور را با یک وعده 2/1 کیلو یک دهه و سپس در دهه دوم دو وعده و در دهه سوم ماه سه وعده کامل بجای غذا می توان استفاده کرد که خواص بیشماری دارد.سرکه  از بهترین داروهای کاربردی به خصوص در آخر غذا و برای بیماری‌های قلب و عروق و گوارش است.

"از گل بنفشه به عنوان نرم کننده اختلالات صفراوی و ناراحتی ریه استفاده می‌شود. در هند از گل بنفشه به عنوان معرق و برای کاهش تب استفاده میکنند.

گل بنفشه مسهل صفرا می‌باشد و عطش، حدت خون، تب‌های گرم و خفقان را تسکین می‌دهد اگر همراه آلو و ماء الشعیر خورده شود اثر آن بیشتر است. برای نزله، زکام، سرفه،پلورزی و سرماخوردگی، ناراحتی‌های معده، کبد و طحال و درد کلیه چه از طریق خوردن و چه از طریق مالیدن و دم کرده آن روی عضو و استفاده از ضماد بکار می‌رود. بوییدن گل تازه بنفشه خواب‌آور است."

گل بنفشه را برای تصفیه خون، رفع جوش، کورک، تبخال، دمل و نظایر آن می‌خورند. ضماد گل بنفشه برای بیماریهای پوستی تجویز می‌شود و از ریشه آن بعنوان قی‌آور استفاده می‌گردد. اسراف در خوردن گل بنفشه موجب ضعف و باعث سنگینی معده و آشفتگی حال می‌شود. در این قبیل موارد باید انیسون خورده شود. گل بنفشه را در موقع تهیه نباید زیاد جوشانید زیرا اثر آن کاسته می‌شود و دم کرده آن همیشه بهتر است.

سیر و پیاز از نظر گیاه شناسی از یک جنس می‌باشند. بیش از 60 گونه گیاه مختلف از جنس سیر در مصر و عربستان می‌روید. مردم مصر باستان علاقه‌ی زیادی به سیر و پیاز داشتند. کارگرانی که به خدمت گرفته شده بودند، در برنامه‌ی غذایی‌شان علاوه بر تربچه، سیر و پیاز نیز وجود داشت. این هر دو گیاه از نظر طبی بسیار مفیدند اما بویی زننده و طعمی تند دارند مخصوصاً‌ اگر به صورت خام مصرف شوند.

تاتوره علفی گیاهی است علفی یکساله و خیلی سمی. بلندی آن در حدود یک متر و یا کمی کمتر است. ساقه‌ی آن استوانه‌ای، برگ‌های آن ناصاف، پهن به طول 15ـ10 و پهنای 8ـ7 سانتی متر، به شکل مثلث نوک تیز است و در اطراف برگ بریدگی‌ها و شکستگی‌های نامنظم وجود دارد. گل‌های آن درشت و منفرد، بوقی شکل به رنگ سفید یا بنفش است که در اواخر بهار ظاهر می‌شود. بعلت گل‌های زیبا و درشت که دارد، از گیاهان زینتی است و در باغ‌ها و گل‌کاری‌ها کاشته می‌شود. میوه‌ی آن پوشینه است به شکل تخم‌مرغ، خارج آن خاردار و داخل آن به چهار محفظه تقسیم می‌شود و در حدود 400 عدد دانه‌ی آن در این چهار محفظه قرار دارد.

 

"1)      اگر برگ له شده تاتوره را روی هر ورم یا دمل دیگری بگذارند باعث تحلیل آن می‌شود و برای التیام زخم‌ها نیز مفید است. ضماد آن برای التیام زخم‌های سرطانی و سوختگی‌ها و بواسیر دردناک نافع است.

2)        مقدار خوراک از جرم یا گرد آن از 5  سانتی گرم تا 5/0 گرم است."

جنطیانا اشتها‌آور است و معمولاً‌ در دوران نقاهت پس از بیمار‌ی‌ها به صورت خیس کرده در آب مصرف می‌شود و اثر تب‌بر دارد. به طوری که سابقاً در مورد تب مالاریا برای آن خاصیت شبیه گنه‌گنه ولی ضعیف‌تر از آن قائل بودند و در موارد اختلالات خنازیری و روماتیسم مزمن و نقرس و ضعف قوای جنسی مصرف می‌شود. مقدار خوراک از گرد ریشه‌ی جنطیانا 4ـ3/0 گرم قبل از غذا می‌باشد. در اطفال از مقدار کمتر باید استفاده شود. معمولاً جنطایا را به صورت تنطور و عصاره مصرف می‌کنند. از خیسانده‌ی 5 گرم ریشه در 1000 گرم آب نیز استفاده می‌شود. معمولاً ریشه این گیاه را در پائیز جمع‌آوری می‌شود. ریشه‌ی گیاه تلخ و خنک‌کننده است و برای معالجه بیماری‌های کبد، زردی، قرمزی چشم، ورم و التهاب گلو، خشکی و تلخی دهان تجویز می‌شود.

 

زرآوند از نظر طبیعت طبق نظر و رای حکمای طب سنتی گرم و خشک است

ضماد آن برای محل گزیدگی عقرب و مار و رویانیدن گوشت در محل زخم شده مفید است. در هند ریشه‌ی نوعی زرآوند دراز را به عنوان تریاق (پادزهر) در موارد گزش مار کبری به کار می‌برند.

افرادی که راست روده آنان به رخاء «سستی» مبتلا شده و مقعد آنان بیرون می‌آید می‌توانند پوست سفید و چوبی میوه پسته را با مقدار برگ مورد و جفت در آب بجوشانند و پس از نیمگرم شدن در آن بنشینند که بیماری را برطرف می‌کند. مربای پوست پسته چنانچه  با شکر نی و زعفران درست شده باشد مقوی اعصاب و برطرف کننده رطوبات و معالج لاغری بدن خواهد بود."

منابع غذائی حاوی ویتامین ث

یکشنبه 22 مرداد‌ماه سال 1391

 

 ویتامین ث منابع و خواص


 

 مدلی از مولکول ویتامین ث٬سیاه کربن، سفید هیدروژن و قرمز اکسیژن می‏باشد.ویتامین ث یا ال-آسکوربات ریز مغذی حیاتی برای گونه‌های پیشرفته پستانداران (انسان، میمون‌ها و مانند این‌ها)، شمار اندکی از گونه‌های دیگر پستانداران (به‌ویژه خوکچه هندی و خفاش‌ها)، تعدادی از گونه‌های پرندگان و برخی ماهی‌هاست. تقریباً بجز موارد که در بالا ذکر شد بقیه جانداران این ویتامین را در بدن خود می‏سازند

در قرن نوزدهم و در جریان مبتلا شدن بسیاری از دریانوردان به بیماری اسکروی این دریانوردان چاره کار را در مصرف مرکبات دیدند و بالاخره در سال ۱۹۲۸ (میلادی) این ویتامین در میوه پرتقال کشف شد و اسید اسکوربیک نام گرفت. این ویتامین که از ویتامین‏های محلول در آب است، در برابر حرارت و مواد قلیایی از بین می‏رود. این ویتامین در واکنشهای شیمیایی بدن یک حمل کننده الکترون است و از مهمترین آنتی اکسیدانها می‏باشد.  ویتامینc جامدی سفید رنگ و محلول در اب و غیر سمی ست که مصرف ان سامانه ایمنی بدن را افزایش می دهد. دارای استر حلقوی ست و در محیط ابی ابکافت میشود و اسید میسازد به همین دلیل به ان اسید اسکوبیک می گویند

فواید ویتامین ث   

ویتامین ث به شکل گسترده به صورت قرص و پودر موجود است.ویتامین ث آنتی اکسیدان است، یعنی در جریان خون قرار گرفته و اثر شیمایی موادی که به بافت‏های بدن آسیب می‏رسانند را خنثی می‏کند. این ویتامین موجب محافظت پوست در مقابل آثار مخرب اشعه ماورای بنفش نور خورشید می‏شود. همچنین این ویتامین به افزایش قدرت ایمنی بدن استحکام لثه ‏ها و دندان‏ها کمک می‏کند.  این ویتامین همچنین باعث ساخت کلاژن شده و در پیشگیری از بالارفتن کلسترول خون و ایجاد لخته ‏های خونی در رگ مؤثر است . اشاره شده‌است که این ویتامین برخلاف تفکر همگان کمکی در پیشگیری از بروز سرماخوردگی نمی‏کند و فقط طول دوره بیماری را کوتاه و به تخفیف عوارض آن کمک می‏کند.   همچنین مصرف این ویتامین باعث جذب بهتر آهن در بدن می‏شود و به افرادی که دچار کم‏خونی هستند توصیه می‏گردد.

ویتامین ث به عقیده برخی کارشناسان احتمال بروز سکته مغزی در افراد غیر سیگاری را تا ۳۰٪ و در افراد سیگاری تا ۷۰٪ کاهش می‏دهد. به اعتقاد این محققان آنتی اکسیدان‏هایی مانند ویتامین ث احتمالا سلول‏ها را از فشار اکسیدی که در سکته مغزی موثر هستند، حفظ می‏کند. البته به گفته دانشمندان ویتامین ث که از طریق مصرف طبیعی کسب شود، اثرش بسیار بیشتر است.  .همچنین در تحقیق دیگری دانشمندان مصرف این ویتامین را در تراکم استخوانی افراد موثر دانسته‏اند  .در پژوهشی دیگر نیز گفته شده‌است که تزریق مقدار زیادی ویتامین ث به افرادی که دچار سرطان هستند باعث می‏شود که رشد سرطان در آنها را متوقف کند. این ویتامین می‏تواند زنجیره‏ای مخرب در درون سلول بیمار بوجود آورد. گفته شده که تزریق این ویتامین به موش‏هایی که دچار تومور بودند، اندازه تومور‏های آنان را به نصف کاهش داده‌است.  . این ویتامین از اکسید شدن سلول‌های چرب حاضر در غشاء سلولی توسط عوامل اکسید کننده جلوگیری می‌کند؛ با تداوم اکسید شدن سلول‏های چرب و ایجاد تغییراتی در سلول و ماده ژنتیکی سلول باعث بروز برخی سرطان‌ها می‌شود.  محققان مصرف این ویتامین را به کسانی که از بیماری‏های قلبی رنج می‏برند نیز توصیه کرده‏اند. زیرا ویتامین ث باعث تسلم شریان شده و کمبود آن در بیماران قلبی همراه با خشکی و سفتی رگها می‏شود و باعث بوجود آمدن درد در این افراد می‏گردد.  

 

کمبود ویتامین ث

 ویتامین ث مورد نیاز برای هر فرد سالم ۶۰ میلی‏گرم در روز توصیه شده‌است  اگر فردی به مدت یک ماه به میزان کمتر از حداقل مورد نیاز یک فرد این ویتامین را دریافت کند دچار عوارضی مانند بیماری اسکروی، خونریزی لثه و همچنین خشکی پوست و آثار خون مردگی در زیر آن می‏شود   در پژوهشی دانشمندان به این نتیجه رسیدند که وجود چربی در غذا باعث می‏شود که ویتامین ث خاصیت ضد سرطانی خود را از دست بدهد. دانشمندان می‌گویند وقتی مخلوط از بزاق و مواد غذایی در معده با شیره‏ آن مخلوط می‌شوند، ویتامین ث موجود در مواد غذایی می‌تواند رادیکال‌های آزاد، یعنی همان موادی که سرطان‏زا هستند را از بین ببرد؛ رادیکال‌های آزادی مانند نیتریت که در مواد غذایی آماده و کنسروی، مانند سوسیس و کالباس به مقدار زیاد وجود دارند. اما در یک تحقیق، هنگامی که مقدار بیشتری چربی به همین مخلوط غذایی اضافه شد دیده شد که دیگر ویتامین ث نمی‌تواند این واکنش شیمیایی را انجام دهد.  

 

مصرف بیش از اندازه  

معمولا اضافه این ویتامین از راه ادرار دفع می‏شود   اما مصرف خیلی زیاد آن باعث تکرر ادرار، سنگ کلیه و اسهال می‏شود. همچنین مصرف زیاد این ویتامین به صورت دارو باعث بروز اختلالات گوارشی، خطر ابتلا به سنگ اگزالات در مجاری ادراری و اعتیاد بدن به مقدار زیاد مصرف این دارو می‏شود.  

 

منابع حاوی ویتامین ث  

مرکبات بهترین منابع ویتامین ث می‏باشندبیشتر جانداران این ویتامین را خود می‏سازند اما جاندارن دیگری مثل انسان هستند که باید این ویتامین را در طول روز از موادی که مصرف می‏کنند بدست بیاورند. این ویتامین هم بصورت طبیعی در منابع گیاهی و جانوری موجود است و هم بصورت مصنوعی و قرص. منابعی که بیشترین مقادیر این ویتامین را در خود دارند عبارتند از: توت فرنگی، کلم بروکلی، گریپ فروت، گوجه فرنگی، انبه، لیمو، گل کلم، سیب زمینی، هندوانه، اسفناج، کلم، نارنگی و مرکبات، کیوی و دیگر میوه‏ها و سبزی‏ها، منابع گیاهی دارای ویتامین ث و جگر منبع حیوانی دارای ویتامین ث است  . نگهداری طولانی مدت در یخچال‏، پختن، گرمای هوا، نور و دخانیات باعث از بین رفتن این ویتامین می‏شوند. از این رو افراد سیگاری به این ویتامین نیاز بیشتری دارند  . همچنین شیر مادر نیز دارای مقادیری از ویتامین ث می‏باشد و به همین جهت زنان باردار باید از مقدار بیشتری از این ویتامین مصرف کنند. همچنین می‏شود این ویتامین را ۳ تا ۶ ماه در دمای زیر صفر نگهداری کرد اما پس از آن تجزیه می‏شود. همچنین در میان سبزی‏ها ۲ سبزی‏های تیره برگ ویتامین ث بیشتری دارند و جعفری شش تا هفت برابر سایر سبزی‏ها دارای ویتامین ث می‏باشد.

 

منابع گیاهی  منابع گیاهی

 متوسط(میلی گرم)در هر 100 گرم

کاکادو پلوم ۳۱۰۰

کامو کامو ۲۸۰۰

میوه گل رز ۲۰۰۰

آسرولا ۱۶۰۰

عناب ۵۰۰

انگور هندی ۴۴۵

باوباب ۴۰۰

فلفل قرمز ۱۹۰

جعفری ۱۳۰

گوآوا ۱۰۰

کیوی ۹۰

کلم بروکلی ۹۰

تمشک قرمز ۸۰

لیچی ۷۰

تمشک قطبی ۶۰

خرمالو ۶۰

منابع گیاهی متوسط

(میلی گرم)در هر 100 گرم

انبه هندی ۶۰

توت فرنگی ۶۰

پرتقال ۵۰

لیمو شیرین ۴۰

خربزه ۴۰

گل کلم ۴۰

سیر ۳۱

گریپ فروت ۳۰

تمشک ۳۰

نارنگی ۳۰

نارنگی ماندارین ۳۰

اسفناج ۳۰

کلم نارس سبز ۳۰

لیمو ترش ۳۰

انبه ۲۸

توت سیاه ۲۱

سیب زمینی ۲۰

طالبی ۲۰

گوجه فرنگی ۱۰

زغال اخته ۱۰

آناناس ۱۰

منابع گیاهی متوسط

(میلی گرم)در هر 100 گرم

پاپااو ۱۰

انگور ۱۰

زرد آلو ۱۰

آلو برقانی ۱۰

هندوانه ۱۰

موز ۹

هویج ۹

اوکادو ۸

گیلاس ۷

شفتالو ۷

سیب ۶

چغندر ۵

گلابی ۴

کاهو ۴

خیار ۳

بادمجان ۲

انجیر ۲

ازگیل ۰٫۳

 

 منابع جانوری  

منبع جانوری متوسط  

جگر گوساله (خام) ۳۶

جگر گاو (خام) ۳۱

صدف خوراکی (خام) ۳۰

جگر خوک (خام) ۲۳

مغز بره (پخته) ۱۷

جگر مرغ (سرخ شده) ۱۳

جگر بره (سرخ شده) ۱۲

قلب بره (کباب شده) ۱۱

زبان بره (نیم پز) ۶

شیر بز(تازه) ۲

شیر گاو(تازه) ۲

 

منابع : مک‌کلاسکی، الوود اس.. کدام مهره‌داران ویتامین ث می‌سازند؟(PDF). . ریشه‌ها دورهٔ ۱۲، ش. ش ۲ (۱۹۸۵): ص ۹۶–۱۰۰.

2.↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ ۲٫۴ ویتامین C-تبیان

3.↑ ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ آشنایی با ویتامین ث یا اسیدآسکوربیک

4.↑ آیا ویتامین «سی» از سرماخوردگی جلوگیری می‌کند؟-سایت جامع اطلاع رسانی تغذیه‏ای

5.↑ ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ تاثیر ویتامین‏های ای و ث در جلوگیری از سکته مغزی-آفتاب

6.↑ شبکه اطلاع رسانی کیمیا

7.↑ سودمندی ویتامین c برای استحکام استخوان -شبکه خبر

8.↑ ویتامین «ث» در کاهش رشد سلولهای سرطانی موثر است-جام‏جم آنلاین

9.↑ ۹٫۰ ۹٫۱ ویتامین C بخورید، سرطان نگیرید-جام‏جم آنلاین

10.↑ بیماران قلبی ویتامین ث را فراموش نکنند

11.↑ ویتامین C علیه سرماخوردگی؟!-تبیان

12.↑ عوارض مصرف زیاد ویتامین‌های E،B و C -تبیان

ویکی‌پدیای انگلیسی 

ویتامین پابا

یکشنبه 22 مرداد‌ماه سال 1391

منبع : نرم افزار دایره المعارف سلامت با طبیعت مهندس سید رحمت الله انصاری

 


 

مقدار تجویز : 

افراد بالغ : 25 میلیگرم در روز  . 

پا با در بافت ها ذخیره شده است . مصرف بیش از اندازه میتواند باعث مسمومیت شود .

غذاهای دارای ویتامین پابا :

سبوس، نخاله، پوست گندم،   گیاهک گندم که هنگام آسیاب کردن جدا میشود ،  شیرهقند   ،   برنج قهوه ای      تخم گلهای آفتاب خورده

جگر ،   کلیه

ماست،یوقورت

واکنش های متقابل :

کمک در تولید اسید فولیک و اسید پانتوسنیک  یا ویتامین بی پنج  Vitamin-B5     توسط باکتری روده ای که محرک تولید آنها میبا شد .  

 مصرف داروی سولفا و آنتی بیوتیک از تاثیر پذ یری مصرف ویتامین پابا میکاهند .

افزایش تاثیر ویتامین بی کمپلکس Vitamin-B-Complex     و ویتامین سی .

کمک در تجزیه آنزیم برای تفکیک و کاربردی نمودن پروتئین .

                   

مزایا وعملکرد درمانی :

آنتی اکسیدانت    دارای خواص آنتی اکسیدانت  .

خون   – پیشگیری از کم خونی  .

معده    کمک در پیشگیری از یبوست   .

موی سر – کمک در خاتمه دادن به ریزش موی سر و محا فظت از رنگ طبیعی موی سر .

اعصاب – موثر در درمان درد سر .

پوست – کاربرد موضعی برای محافظت پوست در مقابل آفتاب . درمان بیماری لکه سفید روی پوست vitiligo     .

اخطار مصرف :

مادران شیرده وخانمهای باردار ازمصرف بیش از اندازه نرمال خودداری کنند.

 

 

علف مار

یکشنبه 22 مرداد‌ماه سال 1391

کَبَر، لگجی، لیجین، خاروک یا علف مار

کَبَر، لگجی، لیجین، خاروک یا علف مار (نام علمی: Capparis spinosa) یکی از گیاهان است. کبر از راسته میخک‌سانان (Caryophyllales)، تیره کبریان (Capparaceae)، سرده کبرها (Capparis) است.
رویشگاهکبر گیاهی بومی مدیترانه، در آب و هوای مرطوب و گرم کشورهای قبرس، ایتالیا، یونان، آفریقای شمالی و برخی مناطق آسیا به عمل می آید.


 

کبر در ایران از جمله در بلندی‌های بالای ۲۵۰۰ متر در استان ایلام، فارس، بوشهر، کرمانشاه، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد می‌روید. در منطقه نوجین از توابع شهرستان فراشبند در جنوب غرب استان فارس یکی از مرغوبترین میوه‌های گیاه کَبَر که به زبان محلی به آن لیجین یا لگجی گفته می‌شود به دست می‌آید که بعد از تلخی زدایی از آن ترشی تهیه شده و یا به صورت خام وارد بازارهای شهرستانهای مجاور به خصوص کازرون می‌گردد.مرغوبیت میوه کَبَر یا لیجین در این منطقه می‌تواند بستر مناسبی را برای سرمایه گذاری حتی صادرات به کشورهای اروپایی فراهم نماید. باید خاطر نشان ساخت که ازین گیاه در شهر بدخشان افغانستان و هم در کشور های تاجکستان و ازبکستان می روید.این گیاه در استان کرمان شهرستان ارزوئیه به وفور یافت میشود و با نام دک و دهک شناخته میشود

گیاه شناسی

کبر گیاهی بوته مانند است و دارای شاخه‌های چوبی باریک و دراز است که شاخه‌های مسن آن عاری از برگ ولی شاخه‌های جوان آن دارای برگ‌های کوچک، باریک و به طول 12-4 میلیمتر و منتهی به نوک خار مانند است.

این گیاه ریشه بسیار محکم و طولانی با پوست زخیم دارد که پس از خشک شدن از مغز چوبی آن جدا می شود. این گیاه ممکن است تا سی سال عمر کند.

میوه این گیاه کروی شکل (به درشتی یک گیلاس کوچک)، عاری از تار و به رنگ سبز با خطوط موازی سبز و یا زرد کمرنگ است و داخل میوه آن قرمز و پر از دانه های کوچک و لزج است.

خواص دارویی

این گیاه در طب قدیم یونانی و عرب مورد استفاده قرار می گرفته است. پوست این گیاه طعم تند و گس و اثر آرام کننده، معرق و ملین دارد و در رفع سرفه و تسکین حملات آسم و دفع کرم موثر بوده و در درمان دانه‌های جلدی مفید است.

منبع ها

مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران

  • ویکی‌پدیای انگلیسی، نسخهٔ ۱ فوریه ۲۰۰۷.
  • سلامت نیوز

گیاه مرزه و خواص آن

یکشنبه 22 مرداد‌ماه سال 1391

خواص مرزه

مرزه

 

 

مرزه (Summer savoury) که از گیاهان خانواده نعناع به شمار می ‌رود، در فاصله ماه‌های تیر تا شهریور در ایران به گل می‌ نشیند.


 

مرزه گیاه چند ساله ای است که بومی مدیترانه شرقی و جنوب غربی آسیاست.

قسمت های هوایی به انضمام برگ ها که در بعضی مواقع، فقط قسمت های فوقانی گل دار جمع آوری می گردد، به صورت خوشه ای دسته شده و یا بر روی قاب های چوبی پهن کرده و در سایه و با حرارت مصنوعی کمتر از 40 درجه سانتی گراد خشک می شوند.

برگ‎های آن نرم و متقابل و تقریبا بدون دمبرگ و باریک و نوک تیز و پوشیده از کرک و دارای تارهای غده‎ای فراوان اسانس‎ دار است.

فرآوری

اسانس مرزه از تقطیر با بخار آب از برگ ها و سرشاخه های برگدار حاصل می شود. این اسانس مایعی بی رنگ و یا مایل به زرد و دارای عطر و بوی تند و زننده ای و با مزه ای که طعم فلفل را به یاد می آورد، می باشد.

این گیاه دارای 0/8 تا  1/5درصد اسانس به همراه تانن، رزین و موسیلاژ می باشد. اسانس مرزه درصنایع غذایی کاربرد دارد.

کاربرد مرزه

اسانس گیاه مرزه دارای طبیعت گرم و اثرات تقویت کننده معده، تسهیل کننده عمل هضم، ضد نفخ و مُدر ( ادرار آور ) است.

برای معالجه اسهال بسیار مناسب است و یک ضدعفونی کننده قوی می باشد.

این گیاه را به عنوان چاشنی و ادویه به همراه لوبیا، سالاد فصل، خیار، ماهی، گوشت، کالباس و سوسیس مصرف می کنند.

دارویی به نام تیمیان Thymian در داروخانه های کشور وجود دارد که از گیاه مرزه، آویشن، رازیانه و اکالیپتوس تهیه می شود و دارای اثرات ضد سرفه و خلط آور می باشد.

این گیاه در ایران جزو سبزی‎های خوراکی است و به صورت خام و پخته در غذاها مصرف می‎شود.

دارای خاصیت بادشکن و همچنین دافع کرم می باشد.

به صورت دم کردنی در رفع گرفتگی معده و روده موثر می باشد.

کشف ترکیبات ضد درد در گیاه مرزه

نشریه "پزشکی مستند مکمل و جایگزین" در جدید ترین شماره ماه مارس خود نتایج تحقیقات یک گروه چهار نفری از پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران را به چاپ رسانده که نشان می‌ دهد چهار ترکیب شیمیایی ضد درد در گیاه مرزه وجود دارد.

مرزه

گیاهی که در این تحقیق استفاده شده با نام علمی(Satureja hortensis ) "ساتوریا خوزستانیکا" شناخته می ‌شود که محل رویش طبیعی آن در استان‌های خوزستان و لرستان است و در گویش محلی به نام "مرزه خوزستانی" شناخته می‌ شود.

رویش مرزه خوزستانی نه تنها در این استان، بلکه در سایر استان‌های جنوبی تا میانه ایران نیز وجود دارد.

آن چه در تحقیق جدید به آن اشاره شده وجود ترکیبات شیمیایی با خواص ضد التهابی و ضد درد در نمونه‌هایی از گیاه است که نه به شکل وحشی، بلکه به صورت دستی کاشته شده‌اند.

پیش از این به خواص 2 ترکیب از 4 ?ترکیب شیمیایی موجود در قسمت برگ و ساقه مرزه اشاره شده بود. این دو ترکیب عبارتند از: بتا سیتروزول و اسید اورسولیک. به عنوان مثال ترکیب بتا سیتروزول که در بادام زمینی نیز وجود دارد، منجر به توقف رشد غده پروستات در حیوانات آزمایشگاهی می ‌شود.

همچنین گزارش‌های متعددی مبنی بر اثر ضد التهابی اسید اورسولیک برای درمان سوختگی‌ ها و نیز اثر بازدارندگی آن بر رشد تومورها منتشر شده است.

خواص ضد التهابی اسید اورسولیک منجر به استفاده وسیع از این ترکیب در صنایع آرایشی شده است.

تا کنون گزارش‌های مختلفی درباره وجود انواعی از روغن‌های ضروری در این گیاه به چاپ رسیده است.

علاوه بر این، سه گزارش علمی مختلف در ایران در فاصله سال‌های 2003 تا 2005 میلادی، به خواص ضد التهابی و ضد میکروبی این گیاه اشاره کرده‌ اند.

در بین مصارف بومی از گیاه مرزه در ایران می توان به استفاده از آن برای تسکین دندان درد اشاره کرد.

تاثیر مرزه در درمان دردهای عصبی

مصرف مرزه در درمان دردهای عصبی و نرمی استخوان تاثیر دارد.

به گزارش ایسنا،‌ اگر روزانه 100 گرم مرزه در 500 گرم آب جوشانده شود و تا 5 روز مصرف گردد، علاوه بر این که باعث تقویت معده می‌ شود، در رفع زخم روده نیز موثر است.

همچنین حمام ( بُخور ) جوشانده برگ های گیاه مرزه در رفع دردهای روماتیسمی ، عصبی و نرمی استخوان نیز موثر است.

مرزه

اثرات ضد انعقادی خون گیاه مرزه

محققان تاثیر گیاه مرزه را بر افزایش فعالیت فاکتورهای انعقادی خون در حیوانات آزمایشگاهی نشان دادند.

تحقیقات این پژوهشگران نشان می دهد که مصرف سه بار در روز گیاه مرزه و هر بار به میزان 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، موجب افزایش پروترومبین (PT) و پارشیال پروترومبین (APTT) فعال شده می گردد که هر دو از فاکتورهای انعقادی خون می باشند.

 

کاهش چربی خون

یک طرح تحقیقاتی که در آزمایشگاه مرکز تحقیقات گیاهان دارویی لرستان به مدت یک سال انجام شد، نشان داده است که گیاه "مرزه" با نام علمی "ساتوریا خوزستانیکا"  اگر درست مصرف شود، مانند داروهای شیمیایی میزان چربی خون را در بدن انسان کاهش می دهد.

لازم است پژوهشگران گیاه را پس از تبدیل به پودر، به شکل کپسول خوراکی درآورند تا برای کنترل چربی خون افراد بیمار از آن استفاده کنند.

گیاه مرزه ، وزن را کاهش می دهد

به گزارش شبکه خبر، پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بررسی گروهی از افراد چاق دریافتند، افرادی که از رژیم غذایی کم کالری همراه با مکمل گیاهی حاوی مرزه استفاده می کنند، در کاهش وزن خود موفق تر از افرادی هستند که فقط رژیم غذایی کم کالری مصرف می کنند. پژوهشگران با توجه به نتایج این بررسی که در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز منتشر شد، برای کاهش وزن، رژیم غذایی کم کالری همراه با مکمل گیاه مرزه را توصیه می کنند.

مریم مرادیان نیری- کارشناس علوم تغذیه

 

قارچ داروئی گانودرما لوسیدوم

یکشنبه 22 مرداد‌ماه سال 1391

  قارچ داروئی  گانودرما لوسیدوم

 

 

 


 

قارچ گانودرما لوسیدوم یکی از قارچهای بسیار ارزشمند جهان بوده که دارای کلاهک به رنگ های قرمز، قرمز مایل به قهوهای و زرد روشن یافت شده است. این قارچ به منظور اهداف دارویی در کشورهای خاور دور خصوصأ ژاپن، چین وکره استفاده میگردد. شایان توجه است که تولید جهانی قارچها‌ی خوراکی غالبا به چینی‌ها اختصاص داشته که حجمی بالغ بر %64 کل تولید را شامل می‌شود. چینی‌ها هم بصورت تولید کننده مهم و هم بصورت مصرف کننده مهم هر دو نوع قارچ دارویی و خوراکی در آمده‌اند. گذشته از این، چین بزرگترین تولید کننده قارچ‌ دارویی غیر خوراکی می‌باشد. روی هم رفته، آمار تولید جهانی قارچ‌های خوراکی و دارویی در سال 1997 به حدود 106 × 6 تن با ارزشی معادل 14 میلیون دلار آمریکا افزایش یافته است. این قارچ در طبیعت کمیاب بوده جمع آوری آن از طبیعت جهت استفاده تجاری کافی نمیباشد، لذا تولید آن توسط متخصصین توصیه شده است. از 20سال گذشته تحقیقات جدی روی خواص دارویی آن در دنیا شروع شده است. این قارچ و گونه های مربوط به آن از نظر کاربرد در زمینه درمان قدمت طولانی داشته وتاریخ آن حداقل به 4000 سال قبل بر میگردد. میوه و میسلیوم این قارچ حاوی استروئید، لاکتون، آلکالوئید، پلیساکارید، تری ترپن و پروتئین هستند که اثرات دارویی آنها به اثبات رسیده است. گروه مهم در بین این ترکیبات پلیساکاریدها هستند که خواص ضد سرطانی آن ها بسیار مورد توجه است. از جمله خواص دارویی این قارچ بسیار ارزشمند میتوان به درمان سرطان معده، هپاتیت A،B وC ، نفریتیس، آرتروز، دردهای عصبی، بیخوابی، برونشیت، آسم، زخم معده، فشار خون، کلسترول بالا وخصوصآ اشاره نمود. محصولات دارویی حاصل از این قارچ به صورت شربت، قرص، کپسول، آمپول و تنتور در بازارهای جهانی وجود دارد . مراحل حفظ میسلیوم, تولید اسپاون ومیوه این قارچ ارزشمند توسط مریم توانا, دانشجوی کارشناسی ارشد گروه باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد زیر نظر دکتر مجید عزیزی, دانشیار و عضو هیأت علمی گروه باغبانی و با همکاری اعضای هیات علمی گروه زیست فناوری قارچهای صنعتی-دارویی جهاد دانشگاهی مشهد (پژوهشکده اقبال) انجام گردید. یکی از اهداف این طرح ، استفاده از محصولات فرعی صنایع غذایی و ضایعات کشاورزی ( خاک اره، کاه و کلش غلات و غیره ) در جهت تولید این قارچ بود. بر اساس بررسیهای صورت گرفته تا کنون گزارشی از تولید این قارچ در ایران روی در مجامع علمی ارائه نشده است. امید است در آینده با بررسی جوانب تولید این قارچ شاهد خودکفایی در تولید آن، درمان بیماریهای صعب العلاج و ایجاد اشتغالزایی در کشور باشیم و باعرضه بهینه آن، بتوان گام مهمی در صنعت داروسازی و تأمین نیاز دارویی کشور برداشت.

ویتامین آ وعملکرد درمانی آن

یکشنبه 22 مرداد‌ماه سال 1391

 

                  منبع : 

 نرم افزار دایره المعارف سلامت با طبیعت مهندس سید رحمت الله انصاری 

ویتامین آ یک چربی حل پذیر ویتامین برای تنظیم چربی ها و روی Zinc و مواد معدنی و آنزیم ها برای جذب مناسب است . ویتامین  آ   فقط توسط  غذاهای اعضاء حیوانی مثل ماهی وکره و تخم مرغ و جگر و سایر جذب میشود . بتا کاروتین که درداخل بدن تبدیل به ویتامین آ میشود به وِیژه در انواع سبزیجات و میوه های زرد ونارنجی یافت میشود . موادی مثل روغن های معدنی و پراکسیدها که در پودر ماهی استفاده میشود باعث از بین بردن ویتامین آ میشوند . پاستوریزه کردن  شیر تا 19 درصد  باعث نابودی ویتامین آ موجود در شیر میشود . ورزش کردن باعث میشود که ویتامین آ بهتر جذب بدن شود .

علائم کمبود :
گود شدگی چشم ها و ناتوانی اشک چشم و شب کوری و کمبود رشد در بچه ها .
زبری وخارش پوست و کوفتگی آسان پوست و آهسته شدن التیام زخمها   .
سست وکم دوام شدن مینای دندان و ورم وآما س و خونریزی لثه ها و ریختن دندانها .
اسهال مزمن و مشکلات گوارشی .
عفونت تنفسی تکراری  وزود به زود ,  نقص در دم زنی  نفس ,    نقص در غشاء مخاطی   که اولین نقطه دفاع درمقابله با ویروس و باکتری   میبا شد .
ترک خوردن , شکستن , ترد شدن , یا آهسته شدن رشد ناخن ها .
همانطو ر عیوب در ستون فقرات  و  بی عرق النسا   و  پیه غلاف عصبمشاهده گردیده .
کم خونی وخستگی
ورم وآماس بندها ومفاصل با همراهی درد .
مقدار تجویز :
 
مصرف روزانه
 
4000 تا 5000 واحد .
 
مقدار تعدیل شده  مصرف با یستی توسط غذا جذب بدن شود .
 
نگهداری میزان مصرف شده بین 5000 تا 25000 واحد   میبا شد . مقدار 50000 واحد را  میتوان برای مد ت کوتاه مصرف نمود  .
 
ذخیره و یتامین آ با  میزان بالا  در بدن امکان پذیر است . اما اثرات وعلا ئم کمبود ویتامین آ در بدن باعث ریزش موی سر,  سردرد , دل آشوب  , درد مفصل واستخوان ,رسوب  گرفتگی در استخوان ها ی بازو وزانو.
این علائم معمولا به محض کمبود و یا خاتمه میزان ذخیره ویتامین آ در بدن  به وجود میآ ید  .
 
 
غذاهای دارای ویتامین آ :
 جوانه های کلمبروکسلو کلمفندقی،اسفناج ، نوعی گل کلم ،  گیاهان با  برگهای سبز، یونجه Alfalfa
سبزی ، قاصد ک سبز Dandelion ، کلم پیچ و درخت خردل (متوسط  مصرف 560 واحد)
کدوی رشتی ،  هویج ( 4/3 ویتامین سی = 12000 واحد) ، سیب زمینی (7700 واحد)
جگر ( به طور  متوسط     11000 واحد )  
گرمک وطالبی   ( نصف میوه گرمک =   5100 واحد ) ، کدوتنبل ( نصف ویتامین سی = 3400 واحد ) سایر مواد (12=1050 واحد ) ، زردالو ، انبه  ، هلو ، شفتالو، هندوانه ، سیب ، میوه عنبه هندی
فلفل قرمز،گیلاس
یک عدد تخم مرغ (750 واحد)
       
واکنش های متقابل :
آنتی بیوتیک ها , ضد یبوست ها,  وداروی های پائین آورنده فشار خون در جذب ویتامین آ دخالت میکنند.
بدن  بدون  ویتامین آ   قادر به ترکیب با پروتئین نیست  .
داروی پائین آوردن اسید معده  باعث کاهش جذب ویتامین آ میشود  .
ویتامین ئیVitamin-E تسریع در جذب وذخیره و بهره برداری از ویتامین آ میکند  اما تجمع بیش از اندازه ویتامین ئی ممکن است باعث تخلیه ویتامین آ در کبد شود  .
                                                
مزایا وعملکرد درمانی :
ضد اکسیدانت – داروی ضد اکسیدانت .
ورم مفاصل – کمبود ویتامین آ باعث این بیماری میشود که بایستی جبران شود  .
خون –  کاهش کلسترول خون .
استخوانبدی- ضروری ولازم برای شکل گیری و استحکام استخوان ها .
سرطان – ویتامین آ توانائی پیشگیری از سرطان ریه و مری وسرخ نای ودهان وگلو و حنجره و پشت گردن را دارد .
قلب وعروق – داروی ضد  انسداد شرائین اکلیلی  قلب.
کودکان –  کودکان مبتلا به بیماری سرخچه از میزان ویتامین آ پا ئینی در بدن برخوردارهستند . کم شدن ویتامین آ در خلال بیماری سرخچه باعث شد ت یافتن بیماری ومرگ از بیماری سرخچه خواهد شد .
ویتامین آ برای رشد کودکان بسیار ضروری ولازم میباشد . کمبود ویتامین آ میتواند علت ترک در سقف دهان طفل تازه متولد شده باشد . 
گوش  – مصرف ویتامین آ باعث کاهش ویا پیشگیری از خسارت به عصب شنوائی ناشی از آنتی بیوتیک هائی
مربوط به بیماری گوش وچشم مثل  neomycin  ,     viomycin  شود . مفید وموثر دردرمان کری با تغیر در عصب شنوائی و همچنین  توانا در حفاظت در مقابله با صوت گوش خراش . مفید در درمان صدا وزنگ گوش . ویتامین آ برای شنوائی و ساختار گوش و پیشگیری از سرایت عفونت و عملکرد گوش درونی ومیانی بسیار مهم وبااهمیت میباشد . 
گوش  -  توانائی تسکین صدای زنگ گوش .
چشم – تقویت کننده و یاری رساننده دید چشم.  شبکیهو غشاء چشم به طور طبیعی میزان زیادی ویتامین آ را شامل میشوند  . بنابراین ویتامین آ برای دید و عملکرد نرمال چشم  افراد ضروری ولازم است .
افرادی که به اندازه کفایت ویتامین آ را دارا میباشند از ریسک کمتری برای ابتلا به بیماری آب مروارید برخوردار هستند .
معده – کمبود ویتامین آ میتواند علت بیماری آماس قولون، ورم مخاطی روده بزرگ با شد . همچنین این ویتامین برای پیشگیری ودرمان زخم جهاز هاضمه بااهمیت میباشد .
غدد- ویتامین آ  برای غده تیروئید و طریق دریافت ید iodine بسیار ضروری است . غده هیپوفیز همچنین بسیار زیاد تحت تاثیر کمبود ویتامین آ میبا شد .
زنا ن – ویتامین آ برای سلامتی بافت ها ضروری ولازم است . کمبود ویتامین آ میتواند علت تجمع بافت مرده در د ستگاه تناسلی وعلت حیض بیش از اندازه در زنان شود . تجویز ویتامین آ در مطالعات نشان داد که
5/57 درصد از زنانی که مبتلا به بیماری گردن و تجمع بافت مرده و خونریزی بیش از اندازه  قاعدگی دچار بودند به کلی بهبود یافته وبه وضعیت نرمال در قاعدگی رسیدند و 37 درصد به طور قابل ملاحظه ای بهبود یافتند.  آرام کننده بیماری های قبل از قاعدگی از جمله سردرد وغیره  . بسیار لازم وضروری برای زنان جوان 50 تا 62.5 درصد از ویتامین آ مصرف شده توسط مادران به جنین منتقل میشود . زنان مبتلا به بیماری پستا ن   fibrocystic    میتوانند از مکمل این ویتامین مصرف کنند.   توانا در پیشگیری از عفونت قارچی کاندیدا. 
موی سر –  یکی از فا کتورهای عمده سلامتی وحافظت موی سر ویتامین آ میباشد  . کمبود این ویتامین ممکن است که یکی از فاکتورهای طا سی سر با شد .
کبد  – توانا در پیشگیری از مشکلات کیسه صفرا و سنگ کیسه صفرا  .
ایمنی – ویتامین آ یکی از ویتامین های ضد عفونت و ترقی دهنده پایداری بد ن در مقا بله با سرایت عمومی عفونت به بد ن است  . ویتامین آ محافظ عملکرد نرمال و باززائی واحیاء مخا طی غشاء است و  سیستم را دربرابر ساخت و ورود ویروس وباکتری محافظت میکند.
اعصاب  -  توانا در آهسته نمودن سیر تصاعدی بیماری آلزایمر .
دهان ودندان – کمبود ویتامین آ عامل بیماری های پیوره دندان و لثه خواهد شد . پیشگیری ودرمان بیماری سرطان دهان . افرادی که کمبود ویتامین آ دارند حس چشائی و درک مزه آنها کم میشود .
دستگاه تولید مثل – کاهش اندازه بزرگی غده پروستات و از ضروریات عملکرد مناسب بیضه ها . کاهش ویتامین آ باعث بازگشت بیماری تقلیل یافته تب خال خواهد شد .
ریوی – پشتیبان سلامتی مخاطی غشاء و پیشگیری از بیماری تنفسی و سرماخوردگی . همچنین ویتامین آ عامل پیشگیری ودرمان بیماری سل میبا شد .
پوست – ترکیب با ویتامین ئی Vitamin-E  کمک به پیشرفت سلامتی پوست میکند . پیشگیری از زبری وخشکی ومحافظت بهتر از رطوبت پوست . باعث استحکام پیوند بافت های پوست شده ومصرف بالا باعث درمان جوش صورت میشود . زگیل های کف با موفقیت توسط  ویتامین آ حل ودرمان گردید . درمان موفق بیماری های کورک ودمل وجوش و سودا و داء الصدف، پسوریازیسو زخم های دربستر و زخمها ی روپوست .
موضعی – برای درمان خارجی وموضعی  زرد زخم و کورک ودمل وجوش صورت والتهاب وزخمها و زخمهای باز وجراحت ها .
دستگاه اد راری – توانا در پیشگیری از بیماری سنگ کلیه .
اخطار مصرف :
بیماران دیابتی و غده تیروئید از مصرف  بتاکاروتین Beta-Carotene احتراز نمایند چون این بیماران قادر به تبدیل  بتاکاروتین به ویتامین آ Vitamin-A  در بدن نیستند . خانهای باردار بایستی کمبود ویتامین آ را
 با مصرف( زیر 10000واحد ) جبران نمایند مصرف بیش از این مقدار باعث نقص در جنین میشود .
افراد الکلی ومیخواران باید از مصرف بیش از 4000 تا 5000 واحد ویتامین آ ویا بتاکاروتین احتراز نمایند چون باعث خسارت به کبد میشود .

گیاه داروئی سنبل خطائی

یکشنبه 22 مرداد‌ماه سال 1391

 

 منبع : نرم افزار دایره المعارف سلامت با طبیعت مهندس سید رحمت الله انصاری


 

بخش های قا بل استفا ده گیاه :
 
ریشه , برگ,  بذ ر
 
 
سایر نام های متعارف گیاه :
 
High-angelica, archangel   masterwort ,  Dead-nettle, purple-angelica,
 
ترکیبات  داروئی گیاه :
  
Adenosine Alpha-Amyrin, Alpha-Angelicalactone, Alpha-Bisabolol, Alpha-Humulene, Alpha-Pinene, Angelic-Acid, Angelicin , Archangelicin, Behenic Acid, Beta-Amyrin-Acetate, Beta-Bisabolene, Beta-Sitosterol, Borneol, Bornyl-Acetate, Caffeic-Acid, Camphene, Caryophyllene, Chlorogenic-Acid, Cuparene, Delta3-Carene, Delta-Cadinene, Ethanol, Fenchone, Fumaric-acid, Furfural, Gamma-Terpinene,  Glucose, Imperatorin, Isoimperatorin, Isopimpinellin, Ligustilide, Limonene, Linalol, Malic-Acid, Methanol, Methoxypsoralen, Myrcene, Osthole, Oxalic-Acid, Oxypeucedanin, Oxypeucedanin-Hydrate,
Stigmasterol, Succinic-Acid, Terpinen, Terpinolene, Quinic-acid, Visnagin, Xanthotoxin, P-Cymene, Phellopterin, Pimpinellin, Psoralen, Stearic-Acid,Xanthotoxol, Xanthoxyletin. Umbelliferone,
 
 
کاربرد های اصلی گیاه :
 
 
Carminative, diaphoretic, emmenagogue, stimulant, blood purifying expectorant, Tonic, immuno-tonic.
 
 
مقدار تجویز داروئی گیاه :
 
تنتور 5 تا 15 قطره 3 بار در روز
کپسول /قرص 3 تا 5 عدد 3 بار در روز
دم کرده 1 تا 3 اونس  3 بار در روز
 
مزایا و عملکرد درمانی گیاه :
 
سرطان - کاربرد برای درمان بیماری سرطان به لحاظ خواص تقویت کننده ایمنی بدن.
 
کودکان - کاربرد ویژه درمان بخار معده ومشکلات معده کودکان واطفال.
 
گردش خون - کاربرد افزایش دهندگی گردش خون.
 
گوارش- کاربرد آرامش بخش درد شکم واندرون  دفع بخار وگاز معده دفع ترشی وسوزش معده.
 
بیماری قارچی - برای درمان بیماری قارچی کاندیدا.
 
زنان –  برای درمان  ایست قاعدگی ، درد در قاعدگی ، قاعدگی غیر عادی وغیر نرمال ، کمک به تنظیم دوره
 
وپریود قاعدگی
 
قلب – کمک به عملکرد.
 
سیستم خونساز- افزایش تعداد گلبول های قرمز و قابلیت غلظت خون.
 
کبد – محرک عملکرد سیستم  Hepaticدرمان تسمع ،ناخوشی الکی جگر وآما سکبدی، تورم کبد.
 
سیستم ایمنی – محرک تولید گلبول های سفید خون افزایش تولید سلول زنده پروتئین در واکنش شیمیائی ویروس و تولید گلبول سفید خون.
 
استخوان بندی – آرامشبخش ورم مفاصل و علائم بیماری نقرس.
 
تنفسی – کمک به درمان بیماری ریه و تنگی نفس  وعلائم برونشیت و سرفه های پی در پی به علت  التهاب دستگاه تنفس.
 
دستگاه  ادراری- برای با زداری از ادرار زیاد ومکرر مفید است .
 
تب – کاهش دهنده تب بدن.
 
اخطار مصرف :
 
مصرف   در دوران بارداری میتواند باعث سقط جنین شود درصورتیکه مرض قند  دارید نبایستی ازاین داروی گیاهی مصرف کنید در بیماری قلب نبایستی مصرف شود ریشه تازه این گیاه سمی است ونباید مصرف شود.

 

 

 

 

ویتامین چولاین

یکشنبه 22 مرداد‌ماه سال 1391

                منبع : نرم افزار دایره المعارف سلامت با طبیعت مهندس سید رحمت الله انصاری

در تحقیقات مطرح شده است که چولاین بخشی از ویتامین بی کمپلکس میباشد . این ماده در معده در مرحله گوارشی اگر ماده آمینو اسید Methionine     و اسید فولیک و ویتامین بی دوازده حضور داشته باشد تولید میشود


 

علائم کمبود : 

تولید و ایجاد چربی در کبد  .

بالا رفتن کلسترول در خون  .

بیماری کم خونی  .

ضعف وسستی ماهیچه .

بیماری قلب وعروق .

مقدار تجویز :

مقدار مصرف روزانه  اشاره نشده ولی نبایستی بیش از 1 گرم در روز باشد .

غذاهای دارای چولاین :

زرده وتمام مواد تخم مرغ  , شیر .

سبزی جا ت  ,  تمام بخش های غله، گیاهان گندمی، حبوبات ، برنج، لپه نخود، لپه

  گوشت .

گل کلم ، لوبیای سبز  ،  سرکلم

  واکنش های متقابل :

    ویتامین بی سه میتواند باعث کاهش مقدار نرمال چولاین در بدن شود  .

چولاین برای تولید   Lecithin       دربدن مورد نیاز میبا شد  .

Lecithin     با یستی  دربدن برای ترکیب  با چولاین موجود با شد  .

چولاین با یستی  برای تولید ماده ای به نام  Acetylcholine      موجود با شد  که این ماده مورد نیاز عملکرد منا سب  سیستم مرکز عصبی و بعضی پروسه های  مغزی وروحی  مثل حا فظه  و خلق وخوی و قضاوت

 میبا شد .

                             

مزایا و عملکرد درمانی :

خون  – لازم وضروری  برای سوخت وساز کلسترول .

قلب وعروق – توانائی حفاظت در مقابله با بیماری قلب وعروق .

دیا بت –  ضد بیماری دیابت ومرض قند  .

معده     – سست کننده وآرام کننده روده کوچک   .

کبد – داروی ضد بیماری تسمع ،نا خوشی الکی جگر  6000 میلیگرم در روز  برای  پرکاری وفعالیت بیش از اندازه کبد و افزایش  سوخت وساز چربی در کبد .  مورد استفاده به وسیله بدن برای عملکرد مناسب و تنظیم زهره دان وکیسه صفرا .

روانی – ضد دیوانگی 15 تا 30 گرم در روز .

اخطار مصرف :

در صورت  دیوانگی وبهت زدگی وشیدائی، وجنون مصرف نشود .

 

 

خواص درمانی گیاه غافث

یکشنبه 22 مرداد‌ماه سال 1391

  


 

 

ترکیبات

Catechin, Palmitic-Acid, Ursolic-Acid, Quercitrin, Tannin

      داروی کبد     ,     داروی اشتها آور     ,      داروی قابض     ,     داروی نیروبخش

 تنتور 20 تا 60 قطره 3 بار در روز

کپسول /قرص 5 تا 10 عدد 3 بار در روز

 انگشتان -     کاربرد موضعی وخارجی برای درمان   بیماری انگشتان دست وپا

 معده - کاربرد برای درمان بیماری زخم معده

 زنان - کاربرد برای درمان کنترل خونریزی زیاد قاعدگی  با ماده  Demulcent

 کبد - کاربرد برای درمان مشکلات کبد مثل بیماری  زردی ویرقان

پوست - کاربرد برای درمان لکه های پوست وجوش صورت وکاربرد موضعی برای درمان محل نیش  حشرات و مرض قارچی انگشتان پا و التهاب

سیستم ادرار - کاربرد برای درمان مشکلات پیشاب دان مثل مثانه  بی اختیاری ادرار وپیشگیری از التهاب وتشکیل سنگ

اخطار-در دوران بارداری از این گیاه داروئی نبایستی مصرف شود

 

فواید روغن درخت چای

یکشنبه 22 مرداد‌ماه سال 1391

  

  

روغن درخت چای معجزه ای چند هزار ساله 

Tea Tree Oil

منبع: سایت آفتاب

  در دهه های اخیر محبوبیت طب مکمل به طور روزافزون در حال افزایش بوده است. تلاش برای تأیید استفاده فرآورده های گیاهی در موارد درمانی مفروض باعث افزایش تحقیقات در آزمایشگاهها و برخی موارد در محیط بدن شده است.   

● مقدمه

در دهه های اخیر محبوبیت طب مکمل به طور روزافزون در حال افزایش بوده است. تلاش برای تأیید استفاده فرآورده های گیاهی در موارد درمانی مفروض باعث افزایش تحقیقات در آزمایشگاهها و برخی موارد در محیط بدن شده است.

یکی ازاین فرآورده ها روغن درخت چای است که اسانس درخت چای به صورت مایعی بی رنگ تا زرد رنگ ، دارای بوی تند و معطر و مشابه اوکالیپتوس است که در آب، غیر محلول و در الکل ، محلول می باشد و عمدتأ از گیاه alternifolia Melaleuca     که بومی استرالیا استخراج می شود. در اصطلاح عمومی به تعدادی از درختان Tea Tree Oil     گفته می شود ولی از نظر علمی گونه ی اصلی این گیاه درختی با نام علمی alternifolia Melaleuca     می باشد که از خانواده ی مورد است وبیشتر در نواحی ساحلی استرالیا وجود دارد، درختی همیشه سبز به ارتفاع حدود ۶ متر، با برگ هایی نوک تیز و معطر می باشد.

از دیگر گونه های این درخت M.viridiflora     است که اسانس آن در تجارت به نام Niaoulioil     و M.Cajuputi     می باشد که اسانس آن به نام Cajuputioil     مشهور است. ترکیبات اسانس گونه های مختلف این درخت تا حدی مشابه بوده و از آن ها استفاده های یکسان به عمل می آید.

نکته ی مهمی که باید در نظر داشت این است که بسیاری از افراد این گیاه را به دلیل تشابه اسمی با چای معمولی اشتباه می گیرند. در حالی که این درخت هیچ ارتباطی با گیاه چای ندارد. نام علمی چای معمولی کاملیا سینن سیس می باشد که از خانواده ی چای بوده و از همه نظر با درخت مذکور اختلاف دارد. روغن درخت چای به طور گسترده ای به خاطر خواص ضد باکتریایی آن در بسیاری از موارد برای درمان عفونت های پوستی به طور موضعی مورد استفاده قرار می گیرد.این درخت به طور فراوان در استرالیا ، اروپا و آمریکا شمالی وجود دارد و به عنوان دارویی برای بیماریهای مزمن مختلف به بازار عرضه می شود.

● تاریخچه

روغن درخت چای مورد استقبال روز افزون مصرف کنندگان قرار دارد این روغن از برگها و شاخه های نورس درخت چای که بومی استرالیاست به دست می آید. این روغن نخستین بار هزاران سال پیش توسط بومیان قاره استرالیا مورد استفاده قرار می گرفته است و مردم قبایل آبوری گینال ، قبایل رنگین پوست بومی استرالیا روغن درخت چای را برای مقاصد پزشکی استفاده می کردند. و در جنگ جهانی دوم به عنوان یکی از موارد بهداشتی ضروری در جعبه کمکهای اولیه سربازان استرالیایی وجود داشته است.

روغن درخت چای به عنوان یک داروی گیاهی در اشکال مختلف قرنها است مورد استفاده قرار می گیرد و پیش از ۷۰ سال است که به عنوان یک روغن ضروری مورد استفاده قرار می گیرد. روغن درخت چای در اوایل قرن ۲۰ در استرالیا به عنوان یک ضد عفونی کننده در پزشکی مورد استفاده قرار گرفت. اولین مورد استفاده از روغن درخت چای در سال ۱۹۲۰ در جراحی و دندانپزشکی بود. اثرات درمانی این گیاه در زخم ها، باعث شد که در جنگ جهانی دوم از این گیاه برای جراحات پوست استفاده شود. روغن درخت چای تاریخچه طولانی در استفاده کلینیکی برای درمان پوست های مبتلا به جوش غرور، ترکهای موجود در سطح پوست، خشکی پوست، رفع التهابات پوستی و قارچهایی که در سطح ناخن هستند دارد. مطالعات سایر متخصصین پوست با روغن درخت چای برای درمان آکنه، شوره سر، تبخال انجام شده و نتایج آن مشابه یا بهتر از درمانهای مرسوم بوده است و اغلب عوارض جانبی کمتری نیز داشته است.

مطالعات اندکی نیز در مورد استفاده موفق آمیز روغن درخت چای در درمان عفونت های غشای مخاطی شامل تریکوموناس واژینالیس و باکتریهای دهانی و کاندیدیازیز دهانی وجود دارد (Halcon & Mika     ۲۰۰۴) روغن درخت چای به صورت محصولات گیاهی زیر مورد استفاده قرار می گیرد:

 

۱) کرم یا ژل جوان شدن پوست

۲) شامپو طبیعی مو برای مو های چرب

● خواص و موارد مصرف خواص پزشکی

روغن درخت چای باعث بهبود کامل مشکلاتی از قبیل شوره سر می شود.

روغن درخت چای در شامپو، پودر و روغن بچه، دستمالهای ضد باکتری (دستمالهای پاک کننده آرایشی)، محصولات مراقبت از پوست (مثل کرمهای شب و روز، مرطوب کننده ها و لوسیونهای دست و بدن) به کار برده می شود. این روغن برای پوستهای چرب و مشکل آفرین بسیار مناسب است و می توان آن را به صورت خالص و در مقادیر اندک برای بر طرف کردن لک و جوش به موضع زد.

روغن درخت چای برای درمان پوست های مبتلا به جوش غرور، ترکهای موجود در سطح پوست، خشکی پوست، رفع التهابات پوستی و قارچهایی که در سطح ناخن هستند استفاده می شود.

روغن درخت چای به پوست نرمی و لطافت می بخشد و این ماده به شکل روغن، ژل و یا کرم موجود است. در ساخت کرم های مخصوص جوش نیز از روغن درخت چای استفاده می کنند. (کرم های مخصوص جوش: این کرم التهابات پوستی را از بین برده و پوست را به وضعیت طبیعی خود نزدیک می کند. لازم به ذکر است که پیش از مصرف، پوست باید کاملاً تمیز باشد).

از روغن درخت چای در ساخت کرم های سوختگی و کرم های ضد قارچ استفاده می شود. (کرم های سوختگی: این نوع کرم ضدالتهاب و خارش است و پوست را صاف و یکنواخت می سازد. کرم ضد قارچ: این کرم قارچهای پوستی را که باعث خارش می شود از بین می برد.)

روغن درخت چای دارای خواص ضدعفونی کننده، ضد قارچی و ضد ویروسی است، ضمن اینکه ذاتاً قدرت آنتی بیوتیکی دارد و یکی از مفید ترین روغنهای دارویی است. این روغن را می توان برای درمان عفونتهای قارچی از قبیل برفک دهان به کار برد.

 

از روغن درخت چای در محصولاتی مثل خمیر دندان و دهانشویه استفاده می شود. عملکرد آن در خمیر دندان بدین صورت است که مانع تشکیل پلاک های دندان می گردد، این ماده ضدباکتری است و از بیماریهای لثه جلوگیری می کند.

از آنجائیکه بوی بد دهان در اثر گازهای ایجاد شده توسط باکتریها ایجاد می شود، روغن درخت چای جایگزین مناسب با خواص موثرتر برای دهانشویه های شیمیایی است.

● ترکیبات مهم شیمیایی

اسانس از برگ های درخت به روش تقطیر با بخار به دست می آید. از مهمترین ترکیبات این گیاه می توان به ۴ – ترپی نئول به میزان چهل درصد یا بیشتر ، سینئول و ویریدی فلورول و ....اشاره کرد.

● اثرات دارویی مهم

یکی از خواص مهم این گیاه، ضد میکروب بودن آن است. چون گیاه خاصیت تحریک پذیری و ملتهب کننده روی پوست ندارد ، از آن در درمان زخم ، آکنه و سوختگی ها استفاده می کنند. یکی از دلایل استفاده ی آن در صابون، وجود همین خاصیت است. این گیاه در تهویه به عنوان مطبوع کننده کاربرد دارد که دارای خواص ضد میکروبی در فضا نیز می باشد. اسانس این درخت به دلیل وجود ترکیباتی از جمله Li terpineol     بر روی میکروارگانیسم هایی از جمله کاندیدا آلبی کنس ، اشرشیاکلی ، استافیلوکوک اورئوس و پزدوموناس آئروژینوزا موثر است .

ترکیبات دیگر این رایحه نیز اثرات خوبی بر روی میکروارگانیسم هایی از جمله استافیلوکوک اپی درمیس و پروپی اونی باکتریوم اکنه دارد . همچنین رایحه ی درخت چای روی بعضی میکروارگانیسم های بی هوازی نیز موثر است. پمادهای تهیه شده از این اسانس ، دارای خواصی بر ضد بعضی از قارچ های پوستی و یا ناخن بوده که در آزمایشات بالینی به اثبات رسیده است. همچنین روغن درخت چای در تهیه ی محلول های بخور برای مشکلات تنفسی و قطره های بینی با خواص ضد میکروبی کاربرد دارد.

محصولات دیگری جهت کاهش التهاب ریوی و وداروهای مسکن سرفه از این رایحه تهیه شده است . این اسانس در صنایع آرایشی و بهداشتی و به خصوص در عطر سازی و درمان های دیگر در رایحه درمانی مورد استفاده است.

● عوارض جانبی

ممکن است ندرتا بعضی افراد نسبت به ترکیبات موجود در رایحه ی درخت چای از جمله آلفالیمونن ، حساسیت داشته باشند. این عوارض در این افراد به صورت اگزما یا راش های پوستی ظاهر می گردد.

در ایران گیاهان تولید کننده ی اسانس درخت چای وجود ندارد و گونه های مختلف آن در مناطق از جمله هند ، اقیانوسیه ، استرالیا و مالزی می رویند . اسانس درخت چای به صورت مایعی بی رنگ تا زرد رنگ ، دارای بوی تند و معطر و مشابه اوکالیپتوس است که در آب ، غیر محلول و در الکل ، محلول می باشد .

● شامپو روغن درخت چای پرمون

این شامپو به خاطر دارابودن فرمول جدید و منحصر به فرد و نیز حضور ترپنوئیدها خصوصا terpinen   ۴ol و استرهای آن دارای مصارف ارزشمندی برای پوست و مو می باشد. روغن درخت چای در مقابل شوره های ناشی از قارچ ملاسزیا، تغییرات هورمونی دوران بلوغ، عفونت های قارچی، آکنه و جوش های ریز موثر است و مشکلات پوستی مانند پسوریازیس می شود. مصرف مداوم این شامپو نه تنها از شوره سر جلوگیری می کند بلکه به خاطر خواص شگرف روغن درخت Aچای باعث نرمی پوست ومو و رفع التهاب و خارش پوست سر می گردد. در تحقیقی که بر روی ۱۲۶ نفر که مبتلا به شوره خفیف تا شدید بودند انجام شد، در گروهی که از شامپو روغن درخت چای به مدت ۴ هفته استفاده کردند مشکلات شوره به طرز موثری برطرف شد و این حاکی از تاثیر منحصر به فرد روغن درخت چای در مهار شوره سر است.

فواید روغن درخت چای در درمان سرطان

محققان استرالیایی در تحقیقات خود نشان دادند که روغن درخت چای می تواند در درمان سرطان پوست غیرملانوما به کار رود.

    درخت چای، گیاه بومی مناطق استرالیاست که نقش دارویی آن از زمان های دور در میان بومیان منطقه شناخته شده بود.

    اکنون گروهی از پژوهشگران مدرسه علوم پزشکی زیستی و زیست مولکولی دانشگاه استرالیای غربی تایید کردند روغنی که از برگهای درخت چای استخراج می شود می تواند به عنوان یک داروی موثر در درمان سریع، ارزان و مطمئن سرطان های پوست غیرملانوما و زخمهای پیش سرطانی مورد استفاده قرار گیرد.

    دراین تحقیقات که سه سال به طول انجامید یک فرمولاسیون واحد از روغن درخت چای شناسایی شد که می تواند از گسترش تومورهای خشک زیرپوستی موشهای آزمایشگاهی جلوگیری کند.نتایج این تحقیقات نشان داد که پس از یک روز، رشد تومورهای درمان شده با این روغن متوقف شد و پس از سه روز تومورها کاملااز بین رفتند.به گفته این محققان، این اثر ضدسرطانی با توانایی این فرمولاسیون ویژه مرتبط است. در حقیقت این روغن می تواند سیستم ایمنی را در مقابل تومور فعال کند.فاز بعدی این تحقیقات، انجام آزمایشهای بالینی بر روی 50 داوطلب مبتلابه زخمهای پیش سرطانی است. هدف از این تحقیقات بالینی، پیشگیری از توسعه سرطانهای پوست غیرملانوما است.

    براساس گزارش تایپ نیوز یونایتد استیت، این روغن استخراج شده از برگهای گیاه درخت چای رایحه و طعم بسیار تندی دارد و یک ماده ضدعفونی کننده، ضدقارچ ، ضدویروس و ضدباکتریایی بسیار قوی است و می تواند به عنوان خوشبوکننده و محافظت کننده مواد خوراکی استفاده شود.

    این روغن محتوی 48 ترکیب آلی است که از این تعداد زیاد مواد حاضر در آن می تواند خواص متنوع آن را نشان دهد.

    

    

 روزنامه کیهان، شماره 19733 به تاریخ 14/6/89، صفحه 7 (دانش و پژوهش)  

 

 

 

 

  

  

 

منبع:  نرم افزار  دایره المعارف سلامت با طبیعت مهندس سید رحمت الله انصاری


ضد باکتری – دارای خواص ضد باکتری .

  بیماری قارچی   – قارچ کش طبیعی  و کشتن بیماری قارچی وترک بین انگشتان پا .

 زنان     – درمان عفونت مهبلی     .

 پوست – داروی ضد عفونی مطابق ایده آل پوست و ضد عفونی کننده  antiseptic     و درمان التهاب وجوش وسوختگی و زرد زخم و  محل نیش حشرات موذی

ویتامین بتاکاروتین و خواص آنها

یکشنبه 22 مرداد‌ماه سال 1391

منبع: نرم افزار دایره المعارف سلامت با طبیعت مهندس سید رحمت الله انصاری


 
بتاکاروتین یک ماده گیاهی است که ازمیوه ها وخوراکی هائی که رنگ آنها زرد و نارنجی  است بدست میاید .
این ماده دربدن انسان  تبدیل به ویتامین آ Vitamin-A  میشود .
علائم کمبود :
 
مشکلات بینائی مثل شب کوری و ناتوانی ساخت میزان مناسب اشک چشم .
 
افزایش قابلیت سرایت بیماری وعفونت به ویژه تنفسی  .
 
 تغیرات در پوست مثل خشکی وزبری .
 
 کم شدن وزن بدن .
 
مشکلات معده مثل اسهال .
 
عدم سرعت رشد نرمال در کودکان و ضعف استخوانبندی آنها.
 
مشکلات در پیشاب دان مثل سنگ کلیه .
 
عدم استحکام لازم مینای دندان .
 
عدم کارکرد صحیح تولید هرمون چربی های حل پذیر .
  
مقدار تجویز :
 
مصرف روزانه
 
نوزادان   :  2100 واحد
 
 
کودکان : 2500 تا 3000 واحد
 
 
بزرگسالان : 1000 تا 5000 واحد
 
 
بزرگسالان : 8000 تا 25000 واحد
 
 
غذاهای دارای بتاکاروتین :
 
 
میوه های به رنگ زرد ونارنجی مثل پرتقال و طالبی وگرمک و خربزه .
 
گیاها ن مثل مارچوبه ‌رسمی ‌و نوعی‌ گل ‌کلم ‌و کلم ‌پیچ ‌و هویج و کاسنی ‌فرنگی ‌و سبزی جات و کدو تنبل و اسفناج و کدوی رشتی و سیب ‌زمینی ‌شیرین‌
                              
        
 واکنش های متقابل :
 
    مصرف بیش از اندازه ویتامین ئی   Vitamin-E    ذخایر ویتامین آ را کاهش خواهد داد .
 
دوای‌ضد ترشی‌معده‌ Antacids  میزان جذب  ویتامی آ  را کاهش میدهد .
 
قرص جلوگیری از حا ملگی باعث افزایش ویتامین آ میشود .
 
 
بعضی از داروی های کم کننده کلسترول باعث کاهش جذب ویتامین آ میشود .
 
 
روغن های معد نی ممکن است عامل افزایش تغیر دردرجه مسمومیت  ویتامین آ  شوند .
 
 
دخا نیا ت توانائی کاهش میزان بتاکاروتین در خون میشود زیرا توتون باعث کاهش در جذب این ماده خواهد شد .
                                                    
مزایا و عملکرد درمانی :
  
ضد اکسیدانت – داروی ضد اکسیدانت .
 
 
 
ضد ویروس – داروی ضد ویروس.
 
 
 
حسا سیت –  داروی ضد الرژی و حسا سیت   .  ضد  قرحه ‌آکله‌، سل ‌جلدی ‌مصرف روزانه  150 میلیگرم درروز  . داروی محرک ایمنی بدن مصرف روزانه 180 میلیگرم .
 
 
مفا صل     – آرام کننده درد وآماس وورم و بیماری رما تیسم مفاصل  .
 
 
استخوانبدی- برای رشد استخوانبندی لازم است .
 
 
سرطان – جلوگیری کننده بیماری سرطان و دارای خواص ضد تومور . توانائی کاهش ریسک سرطان ریه در افراد سیگاری . مطا لعا ت نشا ن داده است که بعضی از آسیب های سرطانی را به تاخیر میاندازد . برگشت دادن بافت سلول های سرطا نی به قبل از بیماری و پیشرفت در تعمیر مجدد بافت ها .
 
 
قلب وعروق – داروی ضد  انسداد شرائین‌اکلیلی‌قلب‌.
 
 
پوست – داروی ضد جوش ‌صورت ‌و پوست‌، غرور جوانی ‌و ضد کهنسالی وپیری و دوای ‌ضد عفونی‌ و توانائی پیشگیری از پیر شد گی و لازم وضروری برای سلامتی پوست .
 
 
دهان ودندان  – بسیار ضروری برای شکل گیری دندان . پیشگیری ویژه از بیماری دهان مثل leukoplakia.
 
 
گوش  -  توانائی تسکین صدای زنگ گوش .
 
 
چشم – پیشگیری از مشکلات چشم مثل ورم ‌ملتحمه‌، آماس ‌ملتحمه و لکه ها وخال های چشم . کمک به حفاظت چشم از بیماری عدسی چشم و توانائی پیشگیری از شکل گیری آب مروارید .
 
 
معده – داروی ضد بیماری زخم معده با مصرف  روزانه  12 میلیگرم .
 
 
زنا ن – داروی ضد علائم  بیماری  قبل از قاعدگی و ضد التهاب نوک پستان و کمک به پیشگیری از بیماری گردن رحم. خواص یافت شده در  بتا کاروتین  باعث کاهش درد نوک شیر ده پستان میشود .
 
 
قلب – محافظ قلب به ویژه در افراد سیگاری و کسانیکه دارای کلسترول بالا میباشند .
 
 
سیستم ایمنی – یکی از مواد ضروری برای حفاظت  کا رکرد صحیح سیستم ایمنی . افزایش تولید سلول های تی و Lymphocytes نوعی‌از گویچه های ‌سفید خون ‌که یک ‌هسته ‌دارد . مصرف قرص بتا کاروتین قرحه ‌آکله‌، سل ‌جلدی‌دارای توان کمک به رفع خارش و تحریکات پوستی مربوط به بیماری خواهد گردید.
 
 
تنفسی – داروی محافظ ریه وکمک موثر به درمان  مشکلات ریوی مثل  بیماری تنگی نفس .
 
 
د ستگاه تولید مثل -  مفید وموثر برای درمان علت بزرگ شده غده پروستات .
 
 اخطار مصرف :
 
افراد د یا بتی و بیماران ازدیاد فعالیت‌غذه‌درقی‌باید از مصرف بتا کاروتین احتراز کنند چون بدن آنها قادر به تبدیل این ماده به ویتامین آ نیست . افراد الکلی بایستی میزان زیادتری بتا کاروتین مصرف کنند .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

داروهای گیاهی و مراقبت های بیماری دیابت

یکشنبه 22 مرداد‌ماه سال 1391

 

داروهای گیاهی دیابت :


       کلمه دیابت از ریشه دیابتیس یونانی است وبه معنای پرنوشی عطش زیاد و تکرر ادراراست . از نظر طب سنتی فیزیوپاتولوژی آن بر اختلالات کلیوی و کبدی استوار است ، شاید یکی از دلایل تغییر ناگهانی قند بر زمینه تغذیه و اعصاب به علت همین فیزیوپاتولوژی باشد ، زیرا در طب اسلامی و سنتی مرکز نفس نامی نباتی با نیروهای هضم ، جذب ، رشد دهندگی ، نگهدارندگی ، دفع کبد است و مرکز فرح با نشاط کلیه است و مزاج هر دو عضو خونی هرگونه اختلال حرارت این اعضاء  سبب  تغییر مزاج همان عضو و اشکال درتصفیه تشکیل،سوخت و ساز قند می شود،بنابراین تئوری ارتباط کامل بیماری قند با انسولین به تنهایی پذیرفته نیست ، زیرا با تحقیقات بعد از پانکراتکتومی ( برداشت لوزالمعده ) تغییرات مورد انتظاری در قند حاصل نشده است .

این تجربه نشان داده است که علاوه بر پانکراس سایر ارگانها دراتیولوژی و فیزیوپالوژی این بیماری دخیل اند وافزایش عوامل بیماری در جهت پیشگیری عوارض دیابت علائم  آن نقش عمده ای دارد .

   درمان دیابت هم اکنون بر این مبناست که پس از تقسیم بندی اکثر بیماران با رژیم  احیانا قابل کنترل هستند و تعداد کمی نیاز به انسولین یا پیوند لوزالمعده (با کلیه) پیدا میکنند .

نکته مهم : این است که اندازه گیری انسولین برای نتیجه درمان ضروری است .

متاسفانه در کشور ما یا اندازه گیری نمیشود و یا هر بیمار دیابتی قابل کنترل برای همه عمر مجبور به استفاده از انسولین می شود .

 ( 1 )

درمان انسولین سرم یا

Post Glucose Plasma

(میکروواحد در سی سی) سن معمول آغاز بیماری پاتوفیزیولوژی نوع

 

انسولین و رژیم 

فقدان کامل 

جوانان،بالغین غیر چاق 

 

نقص سلولهای با کاهش انسولین

آ ( شدید )

1-رژیم بتنهایی

2-رژیم به اضافه داروهای خوراکی کاهش دهنده انسولین 

کمتر از 50 

بالغین غیر چاق بتا با انسولین طبیعی

ب(خفیف تامتوسط)

 

رژیم 

 

بیشتر از 100 

 

بالغین چاق ارگان انتهایی

در عمل پذیرش

انسولین جواب

نمی دهد

  

 

نوع 2

( خفیف )

در این تقسیم بندی چندین موضوع باید لحاظ گردد،چون بیماری قند مولتی فاکتوریال است . حتما اصلاح وضعیت عصبی و روانی با  تدابیر و داروهای نشاط آور ضروری است.ورزش ، آرامش عصبی با سلامت روانی ، مذهبی و رعایت رژیم خوب ضروری است.داروهای گیاهی می توانند دربهبود سلامت جسمی و روحی وبا کمترین عوارض مؤثر باشند .

    ( 2 )

در ارزیابی کلینیکی مکررا ثابت شده است بیمارانی که باروش های گیاهی درمان می شوند مقادیر کمتری انسولین یا داروهای خوراکی نیاز دارند .

   مهمترین نسخه ای که برای درمان دیابت در طب اسلامی تجویز شده است، مجموعه داروی گیاهی است مه شامل :

سقمونیا ( جدا کوبیده شود ) + قاقله + عود و حب ( ساقه و دانه ) بلسان + شقاقل + نارمشک  + سلیخه مقشره + مصطکی + عاقرقرها + دارچین ، هر کدام دو مثقال کوبیده + 85 مثقال شکر سرخ و عسل خوب مخلوط شده صبح و شام از یک ظرف بلور سبز ( بدون تابش نور ) ، دو مثقال میل شود .اندازه گیری قند خون در ساعت بعد از غذا و قند ناشتا ضمن درمان با این دارو و سایر تدابیر درمانی ( حجامت ، ورزش و ... ) می تواند انجام پذیرد .

 

این دارو در مرکز تحقیقات طب اسلامی اثرش به تجربه ثابت شده است ولی به علت کاهش

    موردی است که یقینا با دیگر  Case  Report، پژوهش در حد Balm     دانه بلسام

 ها تنایج بهتری بدست خواهد آمد .Clinical Tnal

سایر داروها عبارتند از :

سیاهدانه یک فنجان             شاهتره نصف فنجان

                           +                                      

تخم تره تیزک یک فنجان       دانه انار نصف فنجان

نصف قاشق مرباخوری با یک قاشق مرباخوری روغن سیاهدانه صبح ناشتا تا یکماه میل شود .

پودر برگ کاسنی ( نشسته ) یک قاشق همراه غذا مؤثر است .

سنا داروی دیگری است که یک قاشق مرباخوری صبح و شب مثل چای قابل مصرف است .

در صورت اسهال یک قاشق مرباخوری روغن بادام شیرین می توان به آن اضافه کرد .

به جای چای گزنه می توان استفاده کرد .

محتویات غذائی و خواص داروئی گیاه سیر

یکشنبه 22 مرداد‌ماه سال 1391
 
 

BIDIRECTIONAL-HERB     از انواع گیاهان دووجهی

    منبع:

نرم افزار دایره المعارف سلامت با طبیعت به انضمام مقدمه ای برطب اسلامی وتحقیقات نوین پزشکی

 بخش های قا بل استفا ده گیاه :

  پیاز گل

 محتویات غذائی گیاه :

 Arginine, Calcium, Copper, Germanium, Iron, Magnesium, Manganese, Phosphorus, Potassium, Selenium, Sulfur, Vitamin-A, Vitamin-B1, Vitamin-B2, Vitamin-C,    Zinc.

ساختار شیمیائی گیاه :

 Unsaturated aldehydes, Adenosine, ajoene, alanine allicinalliin, allistatin, Allyl-Disulfides, Alpha-phellandrene, Aluminum, Arachidonic-Acid, volatile oils, phytoncides, Vinyl-4H-1-3-dithiin.

 کاربرد های اصلی گیاه :

     Anthelmintic, antibacterial, antifungal, antiseptic, antispasmodic, diaphoretic, expectorant, stimulant, stomachic, Tonic, eliminates pressure.   mucus and phlegm,  digestive, inhibits tumor growth, lowers blood

 مقدار تجویز داروئی گیاه :

 تنتور 30 تا 40 قطره 3 تا 4 بار در روز

  کپسول/قرص 5 عدد 3 تا 4 بار درروز

 عصاره 10 تا 30 قطره 3 تا 4 بار در روز

 روغن دوتا3 قطره یا یک قاشق چایخوری

مزایا و عملکرد درمانی گیاه :

ایدز    – نسبت سلول های کمک کننده به پشتیبان را در   تی سل ها    ( سلولهای با منشا ء تیموسی ) را بهبود میدهد .

 آنتی بیوتیک    –  در آزما یشا ت به عمل نشان داده که سیر به میزان زیاد وشگفت آوری پنی سیلین      وآمپی سیلین و دوکسی سیلین و آنتی بیوتیک داشته و8 تا 9 برابر مقاوم تراز آنتی بیوتیک در مقابل باکتری کروی  استا ف و روده ای و  بیماری Proteus و Pseudomonas  میباشد .

یک میلیگرم از ماده آنتی بیوتیک    allicin    موجود در سیر بر اسا س  تخمین  برابر است با 15 واحد استاندارد پنی سیلین  بنابراین   ماده  allicin  در مقابله با باکتری کروی استاف و با کتری گلودرد وتب مالت وبیماری های   Klebsiella  و proteus وباکتری معده ، salmonella ،  hafnia،  aeromonas Citrobacter ، providencia  موثر است.

  خون   –  کاهش ریسک به مخاطره افتادن لخته شدن خون به وسیله  جلوگیری از میل  چسبند گی

گلبول های خون نسبت به یکد یگر.

 فشا ر خون    –  براسا س مطا لعا ت  نشا ن داده شد که مقدار ده گرم سیر به مد ت دو ماه به میزان 28.5 درصد  فشار خون را کاهش داد.

 کلسترول    –  در روز 18 میلیگرم مصرف سیر  کلسترول به میزان 6 درصد و ال  دی  ال  11 درصد و به میزان 83 درصد  اچ   دی   ال   پا ئین   آورده میشود.

 سرطا ن  –   ترکیب  Allyl-Disulfides   موجود در سیر از رشد سرطان جلوگیری میکند   طبق پژوهش به عمل آمده نشا ن داده شد ماده موجود در سیر از رشد سلول های سرطانی نوک پستان پیشگیری میکند

در یک تحقیق دیگر براساس مدارک موجود نشان داده شده که سیر از رشد سلول های سرطانی غده پروستات

پیشگیری میکند   در سا یر مطالعات نشان داده شد که سیر دارای یک نتیجه سودمند برای درما ن تومو ر   مثا نه  و سلول های سرطانی تومور سیاهرنگ قشر عمیق پوست و سرطان پوست و سرطان روده بزرگ

 میبا شد   از خواص دیگر سیر کاهش خسارات ناشی از پرتوافشانی  وپیشگیری از  رشد تومور از یک enzyme  و پیشگیری از عامل شیمیا ئی  سرطان  به وسیله  پیشگیری از واکنش شیمیائی تغیر شکل تومور سیر نشان داده است که قادر است در اولین مراحل سرطان پوست از آن پیشگیری کند سیر باعث بالا رفتن ترشح  آنزیم کبد نوعی مواد شیمیائی خواهد شد که این که این عا مل سبب رفع مسمومیت بافت

سرطا ن زا از بدن خواهد گردید .

 گرد ش خون   –  سیر عامل  انبساط  رگهای  خون است.

 قلب وعروق  – در تحقیقا ت سال 1960 نشان داده شد که  سیر از مشکلات وبیماری های قلبی وعروقی پیشگیری میکند.

 سرماخوردگی   –  کمک به بهبودی بیماری  سرماخوردگی و آنفلونزا  ودرمان بیماری ورم  ‌سینوس‌ها ، ورم ‌درون  ‌حفره‌  های   ‌سر یا  جیب ‌های ‌هوائی ‌و کمک به  درمان علائم  بیماری آسم.

 گوارشی  - دارای خواص ضد انگل و مقا بله با انواع ‌کرم‌های ‌گرد ،انگل ‌روده ‌و کرمک‌، کرم‌ریز سنجاقی   ‌انگل ‌روده ‌انسان  ‌ازد دسته  کرم ‌کد و، کرم ‌یکتا، کد و دانه‌، حب ‌القرع ‌و کرم ‌قلاب ‌دار  ، ‌کرم ‌روده ‌و پشتیبانی از رشد   سودمند   فلور معده.

بیماری قارچی    –  سیر از گیاهان ‌دافع ‌یا نابود کنند ه ‌فعال  قارچی ‌است خواص ضد قارچ موجود د ر  سیر حداقل   برای 20 مورد بیماری   قارچی   مستعد و نافع است .   بیماری قارچی کاندیدا توسط سیر پوست کنده  درمان   میشود   با استفاده موضعی میتوان بیماری عفونت   ‌قارچی‌، کچلی‌، کرم ‌حلقه ‌دار و مرض  ‌قارچی  ‌انگشتان  ‌را درمان   نمود.

سیستم ایمنی   –  افزایش سیستم ایمنی  ودارای خواص ضد عفونت.

 کبد    – کمک به دفع و رفع   ‌کردن   ‌مسمومیت ‌از کبد.  

 گلو     –  سیر در آزما یشا ت  نشا ن داده که موثر تر از پنی سیلین برای درمان زخم  گلو عمل نموده است.

 گوش   – ریختن  روغن سیر در درون گوش میتواند به نابودی باکتری و عفونت قارچی گوش کمک کند.

 اخطار مصرف :

سیر با عسل نا سا زگار است مصرف بیش از اندازه میتواند علت سر گیجه باشد و برای چشم مضر است.

  خواص سیر در بررسی های کارشناسان تغذیه

شادی مازندرانی ،کارشناس تغذیه

 سیر تازه منبع خوبی از ویتامین ها،مواد معدنی ومواد گوگردی است.درحقیقت مواد گوگردی که اجسام اصلی گیاه می باشنداسانس سیررا تشکیل می دهند.

وقتی سیر خرد میشود آنزیمی به نام آلی نازآزاد شده که این آنزیم باعث تولید آلی سین میشود که بوی عمده و خواص مختلف دارویی سیر مربوط به آلی سین می باشد.با توجه به اینکه آنزیم مربوطه ،با حرارت غیر فعال می گرددلذا سیر پخته از نظر بو وخواص ضعیف تر می باشد.

اثرات مهم سیر :

 سیر دارای اثرات بسیارمتنوع ازجمله اثرات ضد میکروبی ،ضدقارچ ، ضد ویروس ،ضد سرطان،کاهنده فشار خون،کاهنده چربی خون،

کاهنده کلسترول،کاهش چسبندگی پلاکت هاست.

اثرات ضد میکروب= درمطالعات جدید خاصیت ضد میکروبی سیر با آنتی بیوتیک ها از جمله پنی سیلیسن ،استرپتومایسین،کلرامفنیکل،اریترومایسین و

تتراسایکلین مقایسه شده است.همچنین استفاده از سیرباعث کاهش چشمگیر کلی فرم ها ومیکروارگانیزم های غیر هوازی در مدفوع می شود.

 اثر ضد قارچ= سیر دارای خواص قوی ضد قارچ در داخل و خارج بدن است

این اثرات ضد قارچ از اثربسیاری از داروهای ضد قارچ مانند نیستاتین بسیار قوی تر میباشد.

 اثر ضد انگل= عصاره سیراثر خوبی بر روی بعضی کرمهای مزاحم دستگاه

گوارش از جمله اسکاریس و کرمهای قلاب دار می گذارد.

 اثر ضد ویروس= عصاره سیربر ویروس آنفلوانزا،هرپس و چندین ویروس دیگر اثرات خوبی اعمال می کند.

 اثر ضد سرطان= سقراط دانشمند مشهور یونان سیر را به عنوان ضد سرطان توصیه کرده است.دو عنصر بسیار با اهمیت ژرمانیوم وسلنیوم با مقادیر کم در سیر وجود دارند که به نظر میرسد فعالیت ضد سرطانی سیرمربوط به آنهاست.

یکی از مکانیسمهای اثبات شده تاثی سیر در جلوگیری از تشکیل نیتروامین است.

نیتروزامین جسمی است که در مرحله هضم و تغییرات مواد غذایی در بدن تولید میشود ویکی از قوی ترین ماد سرطان زا به شمار می آید.

 اثرات قلبی-عروقی= یکی از اثرات بسیار مهم سیر محافظت کنندگی از سیستم قلبی-عروقی و جلوگیری از مرگ ومیر مربوط به بیماریهای قلبی-عروقی بسیار موثر هستند.از جمله اثرات خوب در این زمینه شامل موارد زیر است:

 خاصیت کاهش کلسترول : بر حسب مطالعات زیاد کلسترول بالای 200 با مصرف مقادیر معینی سیر به حد طبیعی میرسد.میزان 10میلی گرم آلی سین یا معادل آن سیر میتواند باعث کاهش 10درصدی LDLو افزایش 15درصدی HDLو کاهش 15 درصدی تری گلیسیرید ها شود.

 خاصیت کاهش پرفشاری خون: در یک تحقیق انجام شده مصرف معادل 7/2-8/1 گرم سیر روزانه به مدت 3-1 ماه نشان داد که به طور متوسط 11 میلی متر جیوه فشار سیستولی و 5 میلی متر جیوه فشار دیاستولی کاهش می یابد .بررسی همین نتایج نشان داد که مصرف سیر میتواند 25-20درصد حملات قلبی را کاهش دهد.

 کاهش چسبندگی پلاکتها : در یک مطالعه بر روی 120 نفر با مصرف مقدار 900 میلی گرم از پودر خشک سیر به طور روزانه ،در مدت 4 هفته ،چسبندگی پلاکتها در گروه مصرف کننده سیر از بین رفته بود،چسبندگی پلاکتها از عوامل امراض قلبی ،حمله ها و تنگی وتصلب شرایین است.

 خاصیت حل کنندگی فیبرین: فراورده های استاندارد سیر ،فراورده های روغنی سیر ،سیرخام ویا پخته دارای خاصیت افزایش حل فیبرین سرم می باشد.

این افزایش در 6 ساعت اول بعد از هضم صورت گرفته وتا 12 ساعت ادامه خواهد داشت.

 خاصیت کاهش قند خون : سیر وآلی سین دارای اثر کاهش قند خون هستند مطالعات جدید افزایش متابولیسم کبدی ، افزایش ترشح انسولین و جلو گیری از غیر فعال شدن انسولین توسط بعضی از مواد از جمله مکانیسمهای آلی سین موجود در سیررا تاکید کرده است.

 نکاتی قابل توجه در مورد سیر:

 1- چون خواص اصلی سیر مربوط به مواد گوگردی آن است که در حرارت کم تبخیر می شوند، اثرات دارویی سیر پخته وسرخ شده (به خصوص هر چه بیشتر حرارت ببیند)به مراتب کمتر از سیر خام است.

2- با توجه به مواد گوگردی موجود در سیر ترشی ،این محصول قطعا خواص سیر را خواهد داشت ولی تغییرات آن با گذشت زمان و یا عوامل دیگر مورد مطالعه قرار نگرفته است.

3- چون مواد موثر در سیر در اثر له شدن سیر آزاد شده و تحولاتی در فرمول و اثرآن ایجاد می شود ،لذا خوردن سیر به صورت حبه (بلعیدن به صورت حبه یا قطعات درشت)تاثیر چندانی نسبت به سیر جویده وله شده نخواهد داشت و به همان حال دفع می شود.

4- سیر نواحی مختلف دارای مقادیر مختلفی از مواد مؤثر می باشد که اکثر آنها مورد تجزیه دقیق قرار نگرفته اند .ولی می توان گفت هر چه بوی سیر بیشتر باشد مواد گوگردی آن بیشتر و اثرات آن به مراتب قوی تر است .

5- پودر سیردر صورتی که خیلی کهنه نباشد دارای خواصی مشابه سیر تازه است.

6- خواص سیر تازه که اکثرأ همراه با سبزی خوراکی روزانه به بازار عرضه می شود تا حدی شبیه به سیر (سیر حبه )است.

7- با توجه به این که بوی سیر که از دهان استشمام می شود مربوط به دفع مواد گوگردی آن از طریق ریه است،لذا ماده مؤثری که بتواند از این بو جلوگیری کند وجود ندارد. تنها بعضی از مواد خوشبو کننده دهان ممکن است تا حد کمی تاثیر گذار باشد.

8- یکی از موادی که به میزان کم باعث کاهش بوی سیر از دهان می شود ،برگ جعفری تازه به صورت خوراکی است. 

غذاهای تشدید کننده و مفید میگرن

یکشنبه 22 مرداد‌ماه سال 1391
منبع : سایت تبیان

 

واژه میگرن از لفظ یونانیHemicrain( به معنی" نیمی از سر") گرفته شده است که خود این کلمه ریشه در زبان مصری دارد. میگرن، نوعی اختلال سردرد است که با ترکیب متنوعی از تغییرات عصبی و گوارشی مشخص می شود. درد میگرن اغلب اوقات به صورت درد ضربان دار یک طرفه است که ابتدا خفیف است و کم کم شدید می شود. دردهای میگرنی در همه موارد با بی اشتهایی و تهوع و گاهی اوقات با استفراغ همراه هستند.

درهنگام حملات میگرنی، بیماران به وضوح دچار تحمل نکردن نورهستند( فوتوفوبی) و برای استراحت، به محلی تاریک می روند. ممکن است تحمل نکردن صدا( فونوفوبی) و گاهی اوقات تحمل نکردن بوها (Osmophobia) نیز وجود داشته باشد. در کودکان، میگرن اغلب با حملات دردشکم، بیماری حرکت(Motion Sickness) و اختلالات خواب همراه است. شروع دیررس میگرن( در سنین بالای 50 سال) نادر است؛ با وجود این، عود میگرنی که بهبود یافته است، غیرمعمول نیست.

تشخیص بیماری، براساس خصوصیات سردرد و علائم همراه صورت می گیرد. چرا که نتایج معاینه فیزیکی و مطالعات آزمایشگاهی به طور معمول طبیعی است. در مورد میگرن انواع متعددی از آن توصیف شده اند که شایع ترین آنها عبارت اند از: میگرن معمولی( میگرن بدون وجود پیش درآمد) و میگرن کلاسیک( میگرن همراه با مرحله پیش درآمد).

 

مراحل میگرن

حمله های سردرد میگرن به طور معمول صبح ها و اغلب آخرهفته شروع می شود. هر حمله از چند ساعت تا چند روز به طول می انجامد، و تعداد حمله ها درهرماه بین یک تا سه بار تکرار می شود. یک سردرد میگرنی به طور معمول دارای دومرحله است:

الف) مرحله پیش درآمد(Aura). در این مرحله مجراهای خونی مغز منقبض می شوند و علائم این مرحله عبارت اند از: اختلال در گفتار، مشکلات بینایی، بی حسی، سوزش خفیف، کم سو شدن چشم، وجود صدا در گوش، ضعف و کرختی در اندام. بیشتر اوقات دیده شده است که به علت سردرد میگرن، آشفتگی هایی در سیستم گردش خون و عروق به وجود می آید. دست و پا( به ویژه انگشتان) در حین حمله های درد، سرد و پیشانی خیلی گرم می شود.

این مرحله و علائم آن کمتر از یک ساعت طول می کشد. افراد تا پایان این مرحله کمی باید صبر کنند.

 

ب) مرحله مغزی یا سفالیک(Cephalic). در این مرحله مجراهای خونی مغز، منبسط می شوند و علائم این مرحله عبارت اند از: دردهای ضربان دار در کنار سر، تهوع و حال به هم خوردگی، حساسیت زیاد به صدا و نور، کاهش اشتهاء و احتقان در بینی.

مرحله سفالیک حدود 2 ساعت تا حداکثر 3 روز طول می کشد. بنابراین بهتر است تا قبل از شروع میگرن از داروهای خود استفاده کنید و با پرهیزهای لازم، شدت آن را کاهش دهید.

شیوع میگرنپ

 

 

براساس متون روانشناسی بیماری ها، حدود 10 درصد کل جمعیت جهان به سردرد میگرن مبتلا هستند و همه انواع میگرن، در هر سنی، از اوایل کودکی تا بعد از آن می تواند شروع شود. با این وجود حمله های میگرن کمتر قبل از 5 سالگی رخ می دهد و بیشترین سن شیوع بیماری در دوران بلوغ و اوایل بزرگسالی است. با افزایش سن، زنان بیش از مردان از سردردهای میگرنی رنج می برند، زیرا شیوع میگرن در زنان حدود 15 درصد و در مردان 7 درصد گزارش شده است. هم چنین شیوع میگرن در میان شهرنشینان بیشتر از روستاییان است.

 

عوامل غذایی تشدید کننده میگرن

 

1- گلوتامات:نمک یا اسیدآمینه ای که در بافت های عصبی موجود است. این ماده در محصولات آماده شده به میزان زیادی وجود دارد. به این منظور باید برچسب روی محصولات را به دقت مطالعه کرد. این ماده در انواع کنسرو و غذاهای یخی وجود دارد.

2- آمین ها: بعضی غذاهای حاوی آمین ها، فعال کننده رگ ها هستند و به نظر می رسد آغازگر انقباض رگ های خونی در مغز می باشند. تیرآمین و فنیل اتیل آمین دو ماده اصلی مسبب این مشکل هستند. اگرچه سایر آمین ها نیز ممکن است اثرات مشابهی داشته باشند. در ذیل به بررسی منابع برخی آمین ها می پردازیم.

تیرآمین(Tyramine) در الکل، برخی پنیرها به خصوص پنیرهای مانده، میوه ها و سبزی های کال و فاسد، خوراک کلم، مخمرها، انواع آجیل، ماهی شور، کنسرو شاه ماهی، خامه ترش، آواکادو، سوسیس های تخمیری و گوشت های مانده یا چرب وجود دارد.

 

 

 

فنیل اتیل آمین(Phenyl ethylamine) در کاکائو، شکلات، پنیر و موادغذایی ای که دارای این سه ماده غذایی هستند، یافت می شود.

اکتوپامین(Octopamine) در مرکباتی مثل لیمو، پرتقال، گریپ فروت و... یافت می شود.

موادغذایی نام برده از گروه آمین ها، باعث افزایش آزادشدن سروتونین در مغز و تحریک اعصاب مغز می شوند. همچنین ایجاد سردرد می کنند.

3- مس: گمان می رود که مس در متابولیسم آمین های فعال کننده رگ ها(Vasoactive) نقش داشته باشد و احتمال بروز حمله میگرن را افزایش دهد. آجیل ها، شکلات، جوانه گندم و صدف خوراکی از منابع غذایی حاوی مس به شمار می روند. پرتقال و گریپ فروت و نارنگی باید از رژیم غذایی حذف شوند. زیرا مرکبات جذب روده ای مس را افزایش می دهند و ممکن است در فرآیند آغاز حمله های میگرن نقش داشته باشند.

4- کافئین: زیاد مصرف کردن و یا کاهش کافئین در بدن نیز در تشدید میگرن مؤثر است. هم چنین ترک ناگهانی مصرف چای و قهوه، که هر دو کافئین دارند، ممکن است در برخی اشخاص مستعد، زمینه ساز بروز میگرن باشد.

5- موادغذایی چرب و سرخ شده: مواد چرب و مواد غذایی ای که با روغن زیاد سرخ می شوند عامل تشدید میگرن هستند.

6- نیتریت: سوسیس و گوشت نمک سود که به آنها ماده نگه دارنده نیتریت افزوده شده ، نباید مصرف شود، چون می توانند عامل بروز میگرن در افراد مستعد باشند.

 

غذاهای مفید

مرغ، خروس و بوقلمون از دسته غذاهای کم چرب و غنی از پروتئین هستند. مصرف غذاهای پروتئینی منجر به نوسان میزان قند خون نمی شود. گمان می رود که کمبود میزان قندخون از جمله عوامل میگرن است. غذاهای پروتئین دار نظیر تخم مرغ، گوشت گاو و حبوبات باید در هر وعده غذایی گنجانده شوند. مصرف میان وعده های حاوی پروتئین فراوان نیز مفید است.

سیب، گلابی، گیلاس، زردآلو و انگور میوه هایی هستند که مصرف آن ها موجب افزایش منظم قند خون می شود. این میوه ها میان وعده های غذایی بسیار خوبی برای حفظ و کنترل قند خون هستند.

حلیم جو، نان چاودار و حبوباتی نظیر لوبیا قرمز،عدس سبز و قرمز، نخود و لوبیا همگی دارای فیبرهای محلول بوده و به تثبیت قند خون کمک می کنند. این غذاها منابع خوب کربوهیدرات بوده و حبوبات نیز منابع خوب پروتئین هستند.

بررسی اثر عصاره میوه گیاه دارویی خارخاسک بر قند خون در موش صحرای

شنبه 27 خرداد‌ماه سال 1391

 

مقدمه: 

 

گیاه خارخاسک بومی ایران بوده، در طب سنتی، خواص درمانی متفاوتی چون دفع سنگ کلیه و مثانه، رفع التهاب مجاری ادرار و تنظیم فشارخون دارد. هدف: در این بررسی، هدف ارزیابی اثرات مقادیر متفاوت از عصاره میوه گیاه خارخاسک بر قندخون در موش صحرایی دیابتی در مقایسه با داروی گلی بن کلامید در کوتاه مدت و بلند مدت است. روش بررسی: تعداد 60 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار به وزن 250 - 200 گرم انتخاب، در شرایط یکسان نگهداری و به وسیله تزریق استرپتوزوسین با دوز 50 میلیگرم بر کیلوگرم داخل صفاقی دیابتی شدند. عصاره هیدروالکلی گیاه خارخاسک در دوزهای 15، 30، 60، 150، 250، 500، 750 و 1000 میلیگرم بر کیلوگرم در بررسی فاز حاد و در دوزهای 500، 750 و 1000 در بررسی فاز مزمن و داروی گلی بن کلامید به مقدار 10 میلیگرم بر کیلوگرم (محلول در ml 3 DMSO 10%    ) به روش داخل صفاقی تزریق شد. سپس نمونه خون از ورید دمی موشهای ناشتا و 2 ساعت پس از تغذیه جمعآوری و قند خون با استفاده از دستگاه گلوکومتر اندازهگیری شد. نتایج: نتایج آنالیز آماری نشان داد عصاره هیدروالکلی میوه گیاه خارخاسک سبب کاهش وابسته به دوز قندخون در موشهای دیابتی در مقایسه با داروی معیار (گلی بن کلامید 10 میلیگرم بر کیلوگرم) و گروه شاهد (DMSO 10% ) میشود؛ به شکلی که دوزهای 15، 30، 60، 150، 250 و 500 میلیگرم بر کیلوگرم تاثیر معنیداری بر قند خون نداشتند، در حالیکه دوزهای 750 و 1000 سبب کاهش پیشرونده قند خون 2 ساعته و ناشتا شدند (000/0p=). نتیجهگیری: عصاره هیدروالکلی میوه گیاه خارخاسک باعث کاهش وابسته به دوز قندخون در موشهای دیابتی شد. انجام بررسیهای بیشتر و طولانیتر و بررسی اثرات جانبی گیاه در میان جمعیت هدف پیشنهاد میشود.  

خارخاسک

 

گیاهى است علفى، یک ساله داراى ساقه هاى خوابیده با انشعابات گسترده بر سطح خاک و پوشیده از تار که برگ و ساقه هاى جوان آن را تارهاى ظریف ابریشمى مى پوشاند. برگ هاى آن متقابل غالباً نامساوى و مرکب از برگچه هاى کوچک و ریزى است که به تعداد ۶-۳ زوج در طرفین دمبرگ اصلى جاى دارند. گل ها زرد کوچک و منفرد هستند. میوه آن شیزوکارپ ناشکوفا که در موقع رسیدن قسمت هاى پنج گانه آن از هم جدا و پراکنده مى شوند هر یک از این قسمت هاى پنج گانه در سطح بیرونى خاردار است. قسمت هاى مورد استفاده این گیاه، میوه، دانه، برگ، ریشه و گاهى کلیه اعضاى گیاه است ولى بیش از همه میوه آن مورد استفاده قرار مى گیرد. رنگ میوه هاى آن سبز مایل به زرد، بدون بو و با طعم مشخص است. میوه هاى این گیاه را در اواخر تابستان و اوایل پاییز جمع آورى مى کنند. این گیاه پراکندگى وسیعى در نواحى مختلف کره زمین دارد. به طورى که مى توان آن را در غالب نواحى دنیا مشاهده کرد. ترکیبات شیمیایى گیاه خارخاسک شامل رزین، تاش، روغن ثابت، آلکالوئید، پلى فنل ها و مواد معدنى شامل کلسیم، فسفر، آهن، سدیم، پتاسیم، گوگرد، ازت و کلر است. پنج نوع ماده گلیکوزیدى نیز دارد که همه آنها داراى گلوکز است و علاوه بر گلوکز قندهاى رامنوز و آرابینوز را هم شامل مى شود. خارخاسک به عنوان مدر، دفع کننده سنگ هاى مجارى ادرارى و تقویت کننده قواى جنسى به کار مى رود. در طب گذشته براى خارخاسک اثر مدر و دفع کننده سنگ هاى مجارى ادرارى و تقویت کننده قواى جنسى قائل بوده و از آن به عنوان درمان کننده عفونت و التهاب لثه استفاده مى شده است. از فرآورده هاى موجود در بازار مى توان قطره پروستاتان، قطره سنکل و قطره آفرودیت را نام برد.

منبع : بانک جامع مقالات پزشکی